Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού :

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Ε.Τ.Ε.Π.- Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για προκήρυξη νέων θέσεων Ε.Τ.Ε.Π.-Ε.Ε.ΔΙ.Π., μετά από αναγκαίους ελέγχους.

Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για την εκλογή των μελών  του ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ και μεριμνά για την κατάρτιση και προώθηση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων διορισμού αυτών.

Προετοιμάζει τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις σχετικά με τον διορισμό, πρόσληψη, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση, χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.

Μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών.

Παρακολουθεί χρονικά την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Ε.Τ.Ε.Π.-Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σχετικά με τη μονιμοποίηση, προαγωγή, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, χρονοεπιδομάτων και παντός άλλου προβλεπομένου επιδόματος από την κείμενη νομοθεσία.

Μελετά τα προβλήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και εισηγείται στα αρμόδια όργανα.

Τηρεί τα προσωπικά μητρώα των Ε.Τ.Ε.Π.-Ε.Ε.ΔΙ.Π., τα ενημερώνει συνεχώς και πλήρως με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ’αυτών

Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.

Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών των Ε.Τ.Ε.Π.-Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

 

Επικοινωνία

Τμήμα ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Κτίριο Ε5, 1ος όροφος

Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα μπορείτε επίσης να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012