Έκθεση αξιολόγησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, μόνιμο προσωπικό

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, προσωπικό ΙΔΑΧ

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων ΥΕ, μόνιμο προσωπικό

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων ΥΕ, προσωπικό ΙΔΑΧ

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012