Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Επικαιροποίηση: Πέμπτη, 4-8-2022

Αρχική Ενημέρωση: Δευτέρα, 11-4-2022

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος υποβλήθηκαν συνολικά 42 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2022 έως 31/3/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Έτσι, μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει ότι όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια (Κριτήρια Ομάδας Α) και επομένως για  την επιλογή των 40 φοιτητών εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β) συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων που κατέθεσαν οι φοιτητές.

 

Με εφαρμογή του αλγορίθμου, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

 

Αντίστοιχα, οι αιτήσεις των φοιτητών που απορρίπτονται, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολης Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος που απορρίπτονται.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε την Τετάρτη, 6-4-2022.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (18-4-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

 

 

 


Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτηση τους οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 1-8-2022. 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012