Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Επικαιροποίηση : Πέμπτη,  4-8-2022

Αρχική Δημοσίευση: Δευτέρα, 18-4-2022

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής ΑΡΧΜΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικά 85 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2022 έως 31/3/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2014060090 απορρίπτεται γιατί ο φοιτητής έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» στο παρελθόν. Επίσης, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2014060037, με νεότερη αίτησή του αποσύρθηκε και δεν εξετάζεται.

 

Όλες οι λοιπές αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από τη συνέλευση της Σχολής και κατατάσσονται με κριτήριο την τιμή του αλγορίθμου, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή ευπαθούς ομάδας, ώστε να επιλεγούν οι φοιτητές των οποίων η αίτηση εγκρίνεται.

 

Σημειώνεται ότι μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και στις λοιπές Σχολές του Π.Κ. μετά την 1η Πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση το 2022, προέκυψε η δυνατότητα μεταφοράς έντεκα (11) θέσεων πρακτικής από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης που έμειναν αδιάθετες. Σημειώνεται ότι η μεταφορά θέσεων μεταξύ των Σχολών του Ιδρύματος επιτρέπεται από τη Διαχειριστική Αρχή, εφόσον τηρούνται οι όροι και στόχοι του προγράμματος. Επομένως, οι θέσεις αυτές μπορούν να διατεθούν στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εφόσον αυτές τελικά απαιτηθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Επομένως, οι διαθέσιμες θέσεις διαμορφώνονται στις 66 για τους φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

 

Έτσι, μετά την πρώτη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τη Δευτέρα, 18-4-2022, υποβλήθηκαν τρεις ενστάσεις από τους φοιτητές με αριθμούς μητρώου: 2016060008, 2016060013, 2018060116. Οι ενστάσεις αυτές εξετάστηκαν από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, η οποία συνεδρίασε την Τρίτη 26-4-2022. Σύμφωνα λοιπόν με τον πόρισμα της επιτροπής, για τις δύο πρώτες ενστάσεις δεν προσκομίστηκαν πρόσθετα στοιχεία και επομένως δεν γίνονται αποδεκτές. Για την ένσταση από τον φοιτητή με ΑΜ:2018060116 προσκομίστηκε επικαιροποιημένη αναλυτική βαθμολογία με αυξημένα  ECTS, που αλλάζει την αρχική κατάταξη. Η συγκεκριμένη ένσταση έγινε αποδεκτή από την επιτροπή, αφού η διαφοροποίηση των αναλυτικών βαθμολογιών δεν ήταν υπαιτιότητα του φοιτητή. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την νέα τιμή του αλγορίθμου κατάταξης για τον συγκεκριμένο φοιτητή και βάσει του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, οι αιτήσεις που τελικά εγκρίνονται είναι αυτές των φοιτητών με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου:

 

Πίνακας 1: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που εγκρίνονται για πρακτική άσκηση το 2022

 

* Προσαρμογή του αλγορίθμου όταν  ο φοιτητής είχε 270 ή κα περισσότερα ECTS βάσει της αναλυτικής του βαθμολογίας, ώστε να μην μηδενίζεται ο παρονομαστής και να μην μετράνε αρνητικά τα επιπλέον ECTS.

 

Ο φοιτητής με ΑΜ: 20418600002, που με την αρχική κατάταξη είχε εγκριθεί, αλλά με την νέα κατάταξη βρίσκεται εκτός των 66 εγκεκριμένων θέσεων, τίθεται ως επιλαχών, και θα καταλάβει μια θέση πρακτικής, εφόσον κατά την υλοποίηση του προγράμματος προκύψει μία κενή θέση  με την απόσυρση του ενδιαφέροντος ενός από τους 66 εγκεκριμένους φοιτητές. 

 

Οι λοιπές αιτήσεις φοιτητών απορρίπτονται, όπως φαίνεται στο πίνακα που ακολουθεί.

 

Πίνακας 2: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που απορρίπτονται

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των εστάσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής (26/4/2022) και θεωρούνται πλέον οριστικά.


Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτηση τους οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 1-8-2022.

 

Η μία από τις παραπάνω θέσεις που προέκυψαν με τις παραπάνω αποχωρήσεις, δόθηκε άμεσα στο φοιτητή που είχε τεθεί ως επιλαχών, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, ενώ οι λοιπές θέσεις μπορούν να διατεθούν στους φοιτητές σε ενδεχόμενη νέα πρόσκληση.

 

Επίσης στο ίδιο πρακτικό  επισημάνθηκε ότι, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2019060075, που υποβλήθηκε εκτός πρόσκλησης (αίτηση 88/20-5-2022) δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει ξανά αίτηση, εφόσον δημοσιοποιηθεί νέα πρόσκληση ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012