Υποστήριξη Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε όλα τα διοικητικά υπολογιστικά συστήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η υποστήριξη παρέχεται τόσο σε προσωπικούς Η/Υ όσο και σε κεντρικούς εξυπηρετητές. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του hardware και του λειτουργικού συστήματος, την εγκατάσταση λογσμικού ασφαλείας καθώς και ειδικού λογισμικού για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ποιούς αφορά;

Όλους το διοικητικό προσωπικό, τους προϊσταμένους και διευθυντές διοικητικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα των τμημάτων τους με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Πώς την αποκτώ;

Επικοινωνώντας με το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012