Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

1/8/2011: Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» για χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

1. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα; Πόσους πελάτες μπορεί να καλύψει το Πρόγραμμα;
Απευθύνεται ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 500 εξαγωγικές επιχειρήσεις.

2. Πόσο διάστημα θα διαρκέσει το Πρόγραμμα;
6 μήνες. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής θα παραταθεί για 1 χρόνο.

3. Τι επιτόκιο θα δώσουν οι τράπεζες;
Τα επιτόκια για τον εξαγωγέα θα κυμαίνονται ανάλογα με την τράπεζα που θα συνεργαστεί στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπεται από 6,1% -7,8% περίπου.

4. Πόσα διαθέσιμα βάζει ο ΟΑΕΠ;
Σε κάθε μία από τις 9 τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», ο ΟΑΕΠ θα καταθέσει αρχικά το πόσο των 3 εκ € σαν start up. Αν γίνει χρήση όλου του ποσού, αυτό θα ανανεώνεται σε κάθε μία ξεχωριστά ανάλογα με τη δραστηριότητα και την απορροφητικότητα της κάθε τράπεζας.

5. Πότε ξεκινά η υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων; 
Οι συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΕΠ και των τραπεζών θα αρχίσουν να υπογράφονται μέσα στο επόμενο 15νθήμερο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ΟΑΕΠ θα φροντίσει οι συμβάσεις αυτές να περιέχουν απολύτως σαφείς όρους για τον εξαγωγέα.

6. Απαιτείται χρήση ειδικού συμβούλου για το Πρόγραμμα;
Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συνεργασθούν με ειδικό σύμβουλο για την κατάρτιση του φακέλου δανείου που θα κατατεθεί στην τράπεζα.

7. Οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί / εκπαιδευτεί για να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες;
Από την πρόσκληση ενδιαφέροντος προκύπτουν οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσουν οι τράπεζες:
- Εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης εξαγωγών. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση «δάνειας» εμπειρίας (με βάση ρητή δήλωση του έχοντος την εμπειρία Τραπεζικού Οργανισμού).
- Δημιουργία ή Ύπαρξη ξεχωριστής Μονάδας εντός του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που θα παρακολουθεί με ξεχωριστούς λογαριασμούς την εν λόγω δράση.
- Ομάδα έργου -συγκεκριμένη ομάδα- με προσόντα και εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. 
- Υπεύθυνος Έργου, με επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου

Οι προϋποθέσεις αυτές, καλύπτουν την κατάλληλη στελέχωση των τραπεζών για τη σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εξαγωγέων για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

8. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες; 
Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΠ: www.oaep.gr

Παράδειγμα αξιοποίησης του προγράμματος: Ένας εξαγωγέας εξάγει σε πελάτη του εξωτερικού με πίστωση. Για λόγους εξασφάλισης ασφαλίζει την απαίτησή του από τον πελάτη του στον Ο.Α.Ε.Π. Ο Ο.Α.Ε.Π, αφού προβεί σε έλεγχο του επιχειρηματικού κινδύνου, καλύπτει ασφαλιστικά έως 80% την απαίτηση έναντι προμήθειας. Ο εξαγωγέας έχοντας το ασφαλιστήριο του Ο.Α.Ε.Π πηγαίνει σε συμβεβλημένη τράπεζα και λαμβάνει δάνειο ισόποσο προς την εγκεκριμένο από τον Ο.Α.Ε.Π ποσό. Η τράπεζα χορηγεί το δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του Ο.Α.Ε.Π.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012