Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Α' 6μήνου 2013 - Σπηλιοπούλου Α.

Υποβληθείσες εργασίες σε διεθνή συνέδρια

SpiliopoulouA., Kontorinaki M., Papamichail I. and M. Papageorgiou. Real Time Route Diversion Control at Congested Motorway Off-Ramp Areas – Part I: User-Optimum Route Guidance. 16th International IEEE Annual Conference on Intelligent Transportation Systems. 6-9 Oct. 2013. Accepted.

Spiliopoulou A., Kontorinaki M., Papamichail I. and M. Papageorgiou. Real Time Route Diversion Control at Congested Motorway Off-Ramp Areas – Part II: Route Guidance versus Off-Ramp Closure. 16th Meeting of the EURO Working Group on Transportation, 4-6 Sept. 2013. Αccepted.