Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Παραδοτέα έως 31/12/2011 - Λιαράκος Ευ.

2 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Providakis, C.P., Liarakos, E.V.andVoutetaki, M. (2010). “Damage detection in concrete components using PZT actuators/sensors and extreme value statistics”, 9th HSTAM International Congress in Mechanics, Limassol, July 2010, Cyprus.

Providakis, C.P. & Liarakos, E.V. (2011). «T-WiEYE: An early-age concrete strength development monitoring and miniaturized wireless impedance sensing system», 11th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials (ICM2011), June 2011, Lake Como, Italy.

1 άρθρο σε επιστημονικόπεριοδικό

Providakis, C.P. & Liarakos, E.V. (2011). «T-WiEYE: An early-age concrete strength development monitoring and miniaturized wireless impedance sensing system», Procedia Engineering International Journal, Vol. 10, pp. 484-489.