Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2012 - Καπριδάκη Χ.

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Kapridaki, C., Maravelaki-Kalaitzaki, P. (2012). TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection (Poster). 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 22-26 October, New York.

1 δημοσίευση (εμφανίστηκε το 2012):

Kapridaki, C., Maravelaki, P. (2013). TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection. Progress in Organic Coatings, vol. 76, pp. 400–410.