«Προβολή και Δημοσιότητα»

Δ.6.1 Ιστοσελίδα της ΜΚΕ και συνεχής ενημέρωσή της

Η δράση αφορά στη συλλογή ενημερωτικού υλικού για την ιστοσελίδα της ΜΚΕ.

Μέσω της ιστοσελίδας:
• Παρέχεται ενημέρωση και πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ
• Αναρτώνται ανακοινώσεις
• Αποτελεί σημείο πρόσβασης για τη λειτουργία των εικονικών Πλατφορμών
• Παρέχεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
• Παρουσιάζονται αποτελέσματα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων
• Συνδέεται με τη δικτυακή πύλη της ΔΑΣΤΑ
• Παρέχει διασυνδέσεις σε άλλους ενδιαφέροντες δικτυακούς τόπους
• Κατά τη διάρκεια της Πράξης της ΜΚΕ, θα αναβαθμίζεται συνεχώς η ιστοσελίδα ανάλογα με τις ανάγκες της ΜΚΕ.

 


Δ.6.2 Συμμετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη ΔΑΣΤΑ


• Πληροφοριακό Σύστημα ΜΚΕ και ΔΑΣΤΑ:
Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ, στην οποία συμμετέχει η ΜΚΕ, είναι η υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος μέσω της παροχής πληροφοριών.

Η ΔΑΣΤΑ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων όπως της ΜΚΕ.


Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υποστήριξη από την ομάδα υλοποίησης ΜΚΕ για την πλήρη λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού συστήματος της ΜΚΕ, ως διακριτό υποσύστημα, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ, ούτως ώστε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας να έχει πλήρη και αμφίδρομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ΔΑΣΤΑ (στοιχεία παραγωγικών φορέων/φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ).

• Ημερίδες / Προώθηση
Συμμετοχή σε όλες τις ημερίδες που θα γίνουν από τη ΔΑΣΤΑ.

• Ενημερωτικό Υλικό
Συμμετοχή στη δημιουργία του ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, CD, αφίσες κλπ), στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) που θαπεριλαμβάνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012