Μοντέλο διοίκησης

Με δεδομένη την απαρέγκλιτη υιοθέτηση της στρατηγικής του Πολυτεχνείου Κρήτης στα θέματα λειτουργίας της Δ.Α.ΣΤΑ., ανώτατο όργανο της διοικητικής της διάρθρωσης είναι η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ.: και προεδρεύων αυτής είναι ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

Συντονιστική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ.: Έχει στόχο αφενός την πληρέστερη ενσωμάτωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της Δ.Α.ΣΤΑ. με την υπόλοιπη λειτουργία του Ιδρύματος και, αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη ενημέρωση με τον παραγωγικό ιστό. Προεδρεύει ο επιστημονικός υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ. και η επιτροπή συγκροτείται από τους υπευθύνους των τριών επιμέρους δομών (ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΚΕ) και τα στελέχη τους και τον προϊστάμενο υπηρεσιών της Δ.Α.ΣΤΑ. Συνεδριάζει τακτικά και διαχειρίζεται θέματα όπως:

 

  • Κατάρτιση του σχεδίου της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα και διαμόρφωση του γενικού πλαισίου των παρεμβάσεων.
  • Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.
  • Λήψη αποφάσεων σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ.Α.ΣΤΑ., συντονισμός του έργου και των δραστηριοτήτων των τριών επιμέρους δομών.
  • Μέριμνα για την διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.
  • Υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας και επίβλεψη της υλοποίησης των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων της Δ.Α.ΣΤΑ. αλλά και όλων των υπολοίπων δομών.

Ειδικές συνθέσεις:

Ιδρυματική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ.: Σ’ αυτήν συμμετέχουν, εκτός από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και εκπρόσωποι των Τμημάτων του Ιδρύματος. Στις αρμοδιότητες της Ιδρυματικής επιτροπής εμπίπτουν θέματα όπως η μεταφορά στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος τυχόν προβλημάτων, δυσλειτουργιών των επιμέρους τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά και προτάσεις και νέες ιδέες ως προς την καλύτερη υιοθέτηση των στόχων της Δ.Α.ΣΤΑ.

Συμβουλευτική Επιτροπή Δ.Α.ΣΤΑ.: Συμμετέχουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ καθώς και στελέχη παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων (Τεχνικό, Οικονομικό, Γεωτεχνικό) και εργοδοτικών οργανώσεων (π.χ. Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και τοπικών δομών προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες, Πόλος Καινοτομίας). Ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, ο εντοπισμός και η καταγραφή προβλημάτων και απαιτήσεων από την αγορά εργασίας με απώτερο στόχο την προσαρμογή της στρατηγικής του Ιδρύματος για τη σύνδεση του με την αγορά εργασίας ώστε αυτή να εξασφαλίζει για την καλύτερη προετοιμασία και ευκολότερη ενσωμάτωση των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012