Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) περιέχει δράσεις ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην κατάρτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της παρεχόμενης ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και των προσφάτως πτυχιούχων του Ιδρύματος προς την συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες αυτών σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι οι εξής: 

1. Κεντρικός Συντονισμός των Επιμέρους Πράξεων

1.1 Ετήσια Σχεδία Δράσης

1.2 Μελέτες Βιωσιμότητας

1.3 Εκθέσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου (Ενδιάμεση & Τελική)

1.4 Διαχειριστικές Αναφορές 

2. Ανάλυση Απαιτήσεων και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ.

2.1 Ανάλυση απαιτήσεων Πληροφοριακού Συστήματος 

2.2 Κώδικας Δεοντολογίας του Πληροφοριακού Συστήματος  

3. Αξιολόγηση Δ.Α.ΣΤΑ.

3.1 Ανάπτυξη μοντέλου εσωτερικής αξιολόγησης  & ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης

3.2 Ενδιάμεση έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης  

3.3 Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης     

4. Δικτύωση  

4.1 Δικτύωση Πολυτεχνείου Κρήτης με άλλα Ιδρύματα και φορείς που σχετίζονται με την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα

5. Ενέργειες Προβολής Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του Έργου 

5.1 Διοργάνωση Ημερίδων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις και συναντήσεις δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  

5.2 Εκδόσεις ενημερωτικού υλικού & υλικού προβολής

5.3 Ανακοινώσεις και καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο

6. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ. – Δικτυακού τόπου Δ.Α.ΣΤΑ.

6.1 Ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και επικαιροποίηση του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ.

6.2 Ανάπτυξη,  λειτουργία , συντήρηση και επικαιροποίηση δικτυακού τόπου της Δ.Α.ΣΤΑ.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012