Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δ.Α.ΣΤΑ παρουσιάζεται παρακάτω:

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012