ISO 9001
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Πληροφορίες

1. Για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Βι.Κε.Π του Πολυτεχνείου Κρήτης απαιτείται η εγγραφή σε αυτήν και η απόκτηση κάρτας μέλους. Ως χρήστες της Βι.Κε.Π. μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, υπάλληλοι) καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι Χανίων, ως εξωτερικοί χρήστες. 

2. Για την εγγραφή των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας: Οι κάτοχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ώστε να ενεργοποιηθεί η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ως κάρτα-μέλους Βι.Κε.Π. Όσοι δεν διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα, τους εκδίδεται νέα κάρτα-μέλους (με τη νέα μορφή γραμμωτού κώδικα για χρήστες). Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, η προσκόμιση μίας πρόσφατης φωτογραφίας τύπου αστυνομικής ταυτότητας, το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας όταν πρόκειται για φοιτητές ή σύμβαση εργασίας με το ίδρυμα όταν πρόκειται για διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό.

3. Για την εγγραφή εξωτερικών χρηστών: Οι μόνιμοι κάτοικοι Χανίων που θέλουν να εγγραφούν πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητας, να προσκομίζουν μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας και ένα λογαριασμό κοινής ωφελείας ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.

4. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το έντυπο "Αίτηση νέου μέλους" που θα βρουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βι.Κε.Π. και το καταθέτουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

5. Η παραλαβή της κάρτας-μέλους γίνεται την επόμενη εργάσιμη, από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

6. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή αλλαγή των στοιχείων διεύθυνσης και επικοινωνίας, ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη Βι.Κε.Π.

7. Ο χρήστης οφείλει να επιδεικνύει την κάρτα-μέλους σε κάθε συναλλαγή του με τη Βι.Κε.Π.

8. Η κάρτα-μέλους είναι απόλυτα προσωπική και το δικαίωμα δανεισμού μέσω αυτής, δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.

9. Ο χρήστης με την εγγραφή του στη Βι.Κε.Π. δεσμεύεται να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Βι.Κε.Π.

 

Κατηγορίες Χρηστών

Η διάρκεια δανεισμού καθώς και ο αριθμός των δανειζομένων τεκμηρίων εξαρτώνται από την κατηγορία χρήστη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία ΧρήστηΑριθμός ΒιβλίωνΧρόνος Δανεισμού
ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ,ΠΔ 40725 Βιβλία3 Μήνες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές15 Βιβλία2 Μήνες
Προπτυχιακοί Φοιτητές5 Βιβλία (& 10 Εξαμήνου)20 Ημέρες (&6μήνες)
Εξωτερικοί Χρήστες5 Βιβλία20 Ημέρες
Διοικητικό Προσωπικό5 Βιβλία20 Ημέρες

 

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες χρηστών μπορούν να ανανεώσουν το υλικό που έχουν δανειστεί έως και 3 συνεχόμενες φορές είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω weblogin, είτε μέσω e-mail, είτε με προσωπική παρουσία χωρίς να χρειάζεται να το επιστρέψουν, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη (δεν έχει γίνει κράτηση, δηλαδή). 
 Η ημερομηνία επιστροφής του δανεισμένου υλικού αναγράφεται σε ειδική καρτέλα στο πίσω μέρος του βιβλίου ή φαίνεται στην απόδειξη που εκδίδει ο Σταθμός Αυτοεπυπηρέτησης Χρήστη.

 

Καθυστέρηση Επιστροφής 

Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει να ανανεώσει ή να επιστρέψει υλικό που έχει στην κατοχή του, επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο 0.06 λεπτά ανά ημέρα και τεκμήριο. Ανώτατο όριο είσπραξης προστίμου καθορίζεται το ποσό των 15 ευρώ. 
Η Βι.Κε.Π. ενημερώνει, σε αρκετές περιπτώσεις, τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δανεισμένο υλικό που έχει λήξει, ώστε προβούν άμεσα στην επιστροφή ή ανανέωσή του. Ωστόσο πρέπει επισημανθεί ότι η παραπάνω υπηρεσία ειδοποίησης δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την προσωπική ευθύνη του χρήστη για την έγκαιρη επιστροφή του υλικού στη Βι.Κε.Π. αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. 
Η Βι.Κε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες σε χρήστες που οφείλουν δανεισμένο υλικό ή δεν δέχονται να εξοφλήσουν το χρηματικό πρόστιμο. 

 

Κρατήσεις

Όταν το υλικό που επιθυμεί να δανειστεί ο χρήστης έχει δανειστεί από άλλον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει κράτηση στο υλικό αυτό ώστε να εξασφαλίσει ότι θα είναι ο επόμενος που θα το δανειστεί. Υλικό για το οποίο έχει γίνει κράτηση, δεν μπορεί να ανανεωθεί. Μόλις επιστραφεί, η Βι.Κε.Π. ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή του, σε περίπτωση όμως που αυτός δεν προσέλθει σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, το τεκμήριο τοποθετείται ξανά στο ράφι ή ειδοποιείται ο επόμενος που έχει κάνει κράτηση.

 

Ανάκληση

Η Βι.Κε.Π. έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το δανεισμό υλικού πριν την λήξη της προβλεπόμενης περιόδου δανεισμού όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.  

 

Απώλεια Υλικού

Ο χρήστης έχει την απόλυτη ευθύνη του υλικού που δανείζεται. Συνεπώς, οφείλει να το επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία το δανείστηκε. Αν το υλικό έχει φθαρεί ολοκληρωτικά ή έχει χαθεί, ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, με το ίδιο ή παρεμφερούς θέματος.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--