Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

SINGLE ARTICLE VIEW προκ

(Διεθνής Διαγωνισμός Εξοπλισμού για τον Ευαγόρα 205.000,00 ευρώ)

                           Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε


Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS