Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

SINGLE ARTICLE VIEW προκ

προκήρυξη για τον Διαγωνισμό Εξοπλισμού αξίας 135.000 ευρώ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση
• Ομάδα 1: Υπερυπολογιστικό Σύστημα Βασισμένο σε Αναδιατασσόμενη Λογική, με Πολλαπλά Κυκλώματα Αναδιατασσόμενης Λογικής (FPGA), Ιδεατή Μνήμη (Virtual Memory) Προσπελάσιμη από τους Αναδιατασσόμενους Πόρους, Ελεγκτή Μνήμης Πολλών Διαύλων (Multiport Memory Controller), και Κεντρικό Επεξεργαστή (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 64.000 Ευρώ).
• Ομάδα 2: Υπερυπολογιστικό Σύστημα Βασισμένο σε Αναδιατασσόμενη Λογική, με Πολλαπλά Κυκλώματα Αναδιατασσόμενης Λογικής (FPGA), Μεγάλο Αριθμό Ενσωματωμένων Ψηφιακών Επεξεργαστών Σήματος (Digital Signal Processors), που να Υποστηρίζει Μοντέλο Ροής Δεδομένων (Dataflow Model) για Επεξεργασία (απαιτούμενος αριθμός μονάδων: 2 μονάδες) (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 71.000 Ευρώ).
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης, για τις ανάγκες του έργου «ΕΥΑΓΟΡΑΣ – ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «INTERREG» το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 σύμφωνα με την από 24-06-2011 και με κωδικό Κ1_01_03 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κύριου Δικαιούχου του έργου με επιστημονικό υπεύθυνο τoν Καθηγητή Απόστολο Δόλλα, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΚΑΕ 80162. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%.

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS