Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ρ68Ο469Β6Ν-524)

  1. Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης, Πρύτανης και εκτελών χρέη Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
  2. Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  3. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
  4. Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ

      (Αναπληρωτής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης)

      5. Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης,Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΧΟΠ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας)

      6. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Διονύσιος Χριστόπουλος)

     7. Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά, Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης)

      8. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης Κοσμήτορας της Σχολής ΑΡΜΗΧ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης)

     9. Φώτιος Καζάσης,εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

     10. Παυλίνα Ροτόντο, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

Χρέη γραμματέως ασκεί η κα Δήμητρα Χαβρέ, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Α’,  ειδικότητας Π.Ε. Μεταφραστών –Διερμηνέων.

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022(Πράξη Ανασυγκρότησης)

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

(Α' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

(Β' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

(Α΄ Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου) από 02.12.2019

 

Σύνθεση της Συγκλήτου από 03/09/2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

 

Γραμματεία Συγκλήτου: Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210 37761

Φαξ: 28210-37843

Email: dchavre@tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012