Τι είναι η ΔΑΣΤΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπεί στην αποκρυστάλλωση του οράματος, την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής του ιδρύματος για τη σύνδεσή του και κυρίως των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Εστιάζεται στην δημιουργία κρίσιμης μάζας συντονισμένων υπηρεσιών, που θα συμβάλλουν, μέσα από τις αντίστοιχες δομές που λειτουργούν και εξελίσσονται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,

 

  • στην αύξηση της απασχόλησης και δικτύωσης,
  • στη διευκόλυνση και ενθάρρυνση όλων των μορφών καινοτομίας, περαιτέρω εξειδίκευσης και αναζήτησης γνώσης,
  • στην ανάπτυξη κινήτρων για δράσεις επιχειρηματικότητας και,
  • στη διασύνδεση των δραστηριοτήτων ανάμεσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς φορείς.

Σκοπός της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι η δόμηση και λειτουργία ενός διοικητικού και παράλληλα ενός πληροφοριακού συστήματος ώστε, με ενιαίο και οργανωμένο τρόπο, να παρέχονται στους ωφελούμενους εφόδια και δυνατότητες για να ενσωματωθούν καλύτερα στο περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής ενασχόλησης, να αναπτύξουν τις ιδέες και την επιχειρηματικότητά τους, να εμπλουτίσουν γνώσεις και να διεκδικήσουν με αξιώσεις επαγγελματική ανάπτυξη. 

Ο κεντρικός στόχος της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. συμβάλλει στο βέλτιστο συντονισμό των επιμέρους δομών παρέχοντας υπηρεσίες και στρατηγικές κατευθύνσεις που είναι κοινές σε όλες τις δομές. Υπό το συντονισμό του Δ.Α.ΣΤΑ. βρίσκονται οι εξής επιμέρους δομές, κάθε μία από τις οποίες θα έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία:
• Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)
• Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)

Ο προσανατολισμός της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι συμβουλευτικός και υλοποιείται κύρια μέσω τεχνικών και διοικητικών διεργασιών.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012