Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Παρακάτω βλέπετε μία λίστα προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Μπορείτε σε δηλώσετε συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση, εφόσον αυτό απαιτείται, επιλέγοντας το σύνδεσμο "Δήλωση συμμετοχής".

Για τη δήλωση συμμετοχής απαιτείται η κατοχή λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι φοιτητές και εργαζόμενοι του ιδρύματος έχουν ήδη τέτοιο λογαριασμό από το Μηχανογραφικό Κέντρο

Εξωτερικοί χρήστες (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ) μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό από τη σχετική σελίδα εγγραφής.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012