Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη φοιτητών για εργασία στη Βιβλιοθήκη για το 2012

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια έργου του ΕΛΚΕ που αφορά στην περιστασιακή απασχόληση φοιτητών του Ιδρύματος για την υποβοήθηση της λειτουργίας των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) προπτυχιακούς φοιτητές / φοιτήτριες για το έτος 2012. Η απασχόλησή τους θα περιλαμβάνει βοηθητικές εργασίες όπως βιβλιοδεσία περιοδικών, τοποθέτηση βιβλίων στα ράφια, φωτοτύπηση υλικού από αιτήσεις διαδανεισμού, κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, να προσκομίσουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (υπόψιν κας Ράκα Στέλλας), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- αίτηση (δίνεται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
- σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας
- μία (1) φωτογραφία
- φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- πρόσφατη βεβαίωση σπουδών
- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2011 (ιδίου ή γονέων)
- πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών αδελφών φοιτητών
- ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέων
- πιστοποιητικά αναπηρίας ή ανίατης ασθένειας (ιδίου ή μελών οικογενείας)
- διαζευκτήριο & δικαστική απόφαση διαζυγίου (για επιμέλεια)
- βεβαίωση σεισμοπαθούς
- βεβαίωση υποτροφίας ή βεβαίωση εισοδήματος (για αλλοδαπούς)
- βεβαίωση προξενείου (για ομογενείς)
- βεβαίωση εισοδήματος (για έλληνες εξωτερικού)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα αντίγραφα ή να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι γνήσια αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες που θα επιλεγούν θα λάβουν κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 1.800 € κατ’ έτος (μεικτά)  σύμφωνα με τις ώρες που θα απασχοληθούν, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 12 εβδομαδιαίως. Το ωρομίσθιο ανέρχεται σε 4,5 € (μεικτά).
Με τιμή,


Μαρία Νταουντάκη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012