Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Οι παρακάτω στόχοι αποτελούν το πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης σε καθημερινή βάση και τον οδηγό για την επιδίωξη των σκοπών της. Οι στόχοι αυτοί είναι:

 • Η συνεχής επιδίωξη για την κατάρτιση μιας ποιοτικής και πλούσιας συλλογής, έντυπης, μη έντυπης και ηλεκτρονικής σχετικής με τους στόχους του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η υιοθέτηση των εθνικών και διεθνών προτύπων, καθώς και συμβατών συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης προκειμένου να διευκολύνονται οι συνεργασίες και ο συντονισμός με άλλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Η εξασφάλιση επαρκούς χώρου και η διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η διευκόλυνση της ατομικής και ομαδικής μελέτης και έρευνας.
 • Η εξασφάλιση του απαραίτητου και κατάλληλου εξοπλισμού για τις τρέχουσες και τις ενδεχόμενες νέες ανάγκες.
 • Η αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του υλικού της συλλογής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρή και η έγκυρη αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η άμεση παράδοση του υλικού στο αναγνωστικό κοινό.
 • Η μέριμνα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων και η αποτελεσματική δαιχείριση τους.
 • Η εξασφάλιση ικανοποιητικού ωραρίου λειτουργίας για τους χρήστες της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η στενή συνεργασία της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους σπουδαστές και τη Διοιίκηση του Ιδρύματος, για τη συνεχή παρακολούθηση των τρεχουσών και συνεχώς διαμορφώμενων αναγκών τους.
 • Η διευκόλυνση και προώθηση της πρόσβασης στην ταχεώς αυξανόμενη διεθνώς συλλογή ηλεκτρονικών πηγών πρωτογενούς και δευτερογενούς πληροφορίας.
 • Η κατάρτιση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους χρήστες, για την ευχέρεια πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης και την αποτελεσματική αξιοποίηση τους.
 • Η σύνδεση και η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες και σχετικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών και την προώθηση της επικοινωνίας.
 • Η προβολή και η προώθηση των υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης μέσω της έκδοσης ειδικών ενημερωτικών εντύπων, της δημιουργίας ηλεκτρονικής σελίδας στο Internet και της οργάνωσης εκδηλώσεων.
 • Η στελέχωση των υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης με κατάλληλο και επαρκές προσωπικό.
 • Η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης σε σχέση με τις εξελίξεις στην Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης και το πως αυτές οι εξελίξεις μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω αντικειμενικών στόχων η Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να εφαρμόσει τα ακόλουθα:

 1. Να ενθαρρύνει τη συλλογική προσπάθεια για πρόληψη λαθών και επίλυση προβλημάτων.
 2. Να εκπαιδεύει κατάλληλα όλους τους εργαζόμενους στη Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 3. Να αναγνωρίζει την υπευθυνότητα κάθε εργαζόμενου σε θέματα που αφορούν την ποιότητα.
 4. Να ενθαρρύνει το προσωπικό να θέτει υπό αμφισβήτηση διαδικασίες που παράγουν μη συμμορφώσεις.
 5. Να αναγνωρίζει την συνεισφορά και τη διάθεση βελτίωσης των εργαζομένων της Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης.
 6. Να μειώνει τις σπατάλες και την ανταποδοτικότητα όπου αυτές εντοπιστούν.
 7. Να προσπαθεί συνεχώς για πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων των χρηστών.
 8. Να επιδιώκει την αναγνώριση των χρηστών για ποιοτική βελτίωση.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012