Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης των Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα: τον μνημειακό πλούτο, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον αλλά και την έντονη τουριστική ανάπτυξη,  ώστε ο τόπος ουσιαστικά να αποτελέσει εργαστήριο έρευνας, προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» σε δύο ειδικεύσεις:

Α) «Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις»
Β) «Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά».

Πρόκειται για διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην τομή δύο καίριων ζητημάτων του ελλαδικού αλλά και γενικότερα του μεσογειακού χώρου: του τουρισμού και του πολιτισμού μέσα από την διαχείριση και προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του τοπίου. 

Η κατανόηση του μεσογειακού τοπίου, τα χωρικά αποτυπώματα των  δυνατοτήτων αλλά και των προβλημάτων της τουριστικής ανάπτυξης, η συμπόρευση πολιτισμού και τουρισμού, οι σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό τουριστικών εγκαταστάσεων αλλά και οι καινοτόμα χωρική διαχείριση του τουριστικού προϊόντος με τις αρχές της αειφορίας και της οικολογίας συνθέτουν τα ενδιαφέροντα της Α' κατεύθυνσης.

Η πολιτιστική διαχείριση των μνημείων αλλά και του περιβάλλοντος, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (νέα, έξυπνα συστήματα, ψηφιακές τεχνολογίες και υλικά) όσον αφορά τόσο στην αρχιτεκτονική τεχνολογία όσο και στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος, η θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν τα ενδιαφέροντα της Β' κατεύθυνσης.

Οι σπουδές είναι διετείς και περιλαμβάνουν διδασκαλία από έδρας, εργαστήρια, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών καθώς και  εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και οι δύο ειδικεύσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που προσφέρει η Σχολή Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό αλλά και επαγγελματικό βασισμένες στην διεπιστημονικότητα παρέχουν στους αποφοίτους τους  ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και
αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary_arch@lists.tuc.gr

Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα γίνουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι το Σεπτέμβριο του 2018, αρκεί να καταθέσουν µε την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή επίσημο πιστοποιητικό ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.arch.tuc.gr 
https://goo.gl/YkNR7Z 
Ενημερωτικό φυλλάδιο

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012