Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Natural Resources Research Award 2015 από τη Διεθνή Ένωση Μαθηματικών Γεωεπιστημών

Στα πλαίσια της ερευνητικής υποστήριξης για νέους επιστήμονες στους τομείς της μαθηματικής γεωλογίας, των γεωεπιστημών και της γεωπληροφορικής η Διεθνής Ένωση Μαθηματικών Γεωεπιστημών (International Association of Mathematical Geosciences) απονέμει ετήσια βραβεία.  Ένα από τα δύο φετινά βραβεία έρευνας στην κατηγορία «Έρευνα Φυσικών Πόρων» (Natural Resources Research Student Award 2015) απονεμήθηκε στον Δρ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος-Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, συνεργάτη του Εργαστηρίου Γεωστατιστικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, και κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος από την ομώνυμη Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η βραβευθείσα έρευνα πραγματεύεται την ανάπτυξη γεωστατιστικού μοντέλου για την εκτίμηση της στάθμης υπογείων υδροφορέων (τίτλος: ‘’A Bayesian space-time geostatistical model for groundwater level variability estimation’’). Η επιλογή των βραβευομένων πραγματοποιείται μετά από εισήγηση τεσσάρων ανεξάρτητων κριτών και βασίζεται στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων καθώς και στη σημαντικότητα των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της πρότασης. Η διάκριση συνοδεύεται από συμβολικό ποσό για τη συνέχιση της έρευνας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012