Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διεθνής διάκριση για το Μάρκο Παπαγεωργίου, Kαθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Το European Research Council ενέκρινε τη χρηματοδότηση ως Advanced Investigator Grant της ερευνητικής πρότασης TRAMAN21 (Traffic Management for the 21st Century) που είχε υποβληθεί από τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.

Το European Research Council εγκρίνει περίπου 300 προτάσεις κάθε χρόνο σε όλα ανεξαιρέτως τα πεδία της επιστήμης και απευθύνεται σε διακεκριμένους επιστήμονες διεθνώς, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης ή εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεσθεί σε ΑΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δεχθεί να λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης του έργου. Η κρίση των υποβαλλόμενων προτάσεων στηρίζεται αποκλειστικά στο βαθμό αριστείας του επιστημονικού υπεύθυνου και στην ποιότητα της πρότασης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012