Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2019-2020)

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2098/τ.ΔΕΥΤΕΡΟ/8-6-2018) της Μονοτµηµατικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, οι ενδιαφερόµενοι να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική» από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να καταθέσουν τα κάτωθι: 

 • Γενικά στοιχεία υποψηφίου και επιθυµητό ερευνητικό θέµα και περιοχή.
 • Όνοµα επιβλέπων και σύσταση τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, αριθµός µαθηµάτων για παρακολούθηση και γλώσσα εκπόνησης διδακτορικού.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή και άλλων τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών.
 • Βεβαίωση ισοτιµίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).
 • Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.
 • Λίστα διακρίσεων, υποτροφιών και δηµοσιεύσεων
 • Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν.
 • Σηµείωµα στην αγγλική στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συµµετοχής στο διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών, προηγούµενη εµπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 • Δύο συστατικές επιστολές

Οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα µπορούν να κατατεθούν µέσα από το on line application system (https://e-graduate.tuc.gr). Στην αίτηση ζητείται επιπλέον και αντίγραφο ψηφιακής φωτογραφίας του υποψήφιου.

Καταληκτική προθεσµία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων είναι η 28η Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από

 • τη Γραµµατεία της Σχολής τηλ. 28210-37781
 • την ιστοσελίδα του Τµήµατος: www.enveng.tuc.gr 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012