Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

ERMIS-F Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία για τον Κίνδυνο Πλημμυρικών Φαινομένων

Το ERMIS-Fαποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή στα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου. Χρηματοδοτήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο "Environmental Risk Management and Information Service - Floods ERMIS-F" συνολικού προϋπολογισμού 1.159.248 €, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) να συνεισφέρει το ποσό των 985.361 € μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020» στην κατηγορία “Energy Union and Climate”.

Έχει επιλεγεί από την Διαχειριστική Αρχή του INTERREG-GR και έχει προταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση [EU Regional and Urban Development - Regional Policy], ως το πιο ολοκληρωμένο έργο στο σύνολο των έργων του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Κύπρος και ως το έργο με την μεγαλύτερη ανάδραση με το κοινό. Μεταξύ των εταίρων του προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο συμμετέχει με το Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής με Διευθυντή τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Γεώργιο Καρατζά.

Το ERMIS-F είναι μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία που υποστηρίζει φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ρυμοτομία της πόλης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο της πλημμύρας, έτσι ώστε η κάθε χρήση γης και τα έργα (ή μη) πρόληψης πλημμύρας να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και οι αποφάσεις να λαμβάνονται ορθολογικά, έχοντας υπόψη διαφορετικά, επιστημονικώς τεκμηριωμένα, σενάρια πλημμύρας για συγκεκριμένες περιοχές. Αξιοποιεί γεωγραφική και άλλη πληροφορία που ήδη υπάρχει διάσπαρτη και ελεύθερα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνων και επιπτώσεων, καθώς και στατιστικών προβλέψεων, για να δημιουργήσει δημόσια γνώση που θα οδηγήσει σε προφύλαξη. Εστιάζει στις πλημμύρες, λόγω της σημαντικής κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης της πλημμύρας στις περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και την χρονική συγκυρία της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες.

Μέσω του ERMIS-F ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει:

  • τον βαθμό επικινδυνότητας υπό διάφορα σενάρια (κλιματικά αλλά και πολεοδομικά),
  • τις ενέργειες προφύλαξης,
  • τις ενέργειες αντιμετώπισης,
  • τις επιπτώσεις
  • και όπου αυτό είναι δυνατό, την έγκαιρη προειδοποίηση.

Το σύστημα είναι ανοικτό σε προσθήκες, όπως η χρήση του για μελέτες οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στο έργο συνεργάστηκαν οι παρακάτω εταίροι: Το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Δήμος Χανίων, η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://ermis-f.eu

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012