Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώvει το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του, τα ακόλουθα προγράμματα:
 

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Το ΠΜΣ στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)" παρέχει σπουδές στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 1. Μάρκετινγκ
 2. Χρηματοοικονομική
 3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Ιστοσελίδα: www.mba.pem.tuc.gr; e-mail: mba<at>pem.tuc.gr


2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων"
Το ΠΜΣ "Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing" απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευση τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεσή του στην αγορά.

Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr; e-mail: prodes<at>pem.tuc.gr 


Β. Διατμηματικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)


1. Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)
Διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr; e-mail: mtim<at>isc.tuc.gr

2. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά -Applied Mathematics
Σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,  Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιστοσελίδα: http://math.tuc.gr; e-mail: math<at>amcl.tuc.gr


Γ. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων λειτουργούν τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ.:

 1. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση
 2. Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr; e-mail: info<at>sse-tuc.edu.gr


Δ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ


Αιτήσεις υποβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr; e-mail: phd<at>pem.tuc.gr

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Σημαντικές ημερομηνίες για τα Π.Μ.Σ.:

 • Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 6 Σεπτεμβρίου 2020
 • Ανακοίνωση επιλεγέντων: 15 Σεπτεμβρίου 2020
 • Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 16 - 18 Σεπτεμβρίου 2020
 • Ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 22 Σεπτεμβρίου 2020
 • Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 30 Σεπτεμβρίου 2020
 • Έναρξη μαθημάτων: 12 Οκτωβρίου 2020


Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πληροφορίες

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2020-2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στη Γραμματεία:
κα Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30.28210.37161
e-mail: pmsmpd<at>dpem.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012