Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Sustain-COAST - Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης | Διαδραστικό εργαστήριο

Ερευνητική ομάδα έργου Sustain-COAST

Συμμετοχική δραστηριότητα με χάρτες της περιοχής μελέτης

Παρουσίαση έργου Sustain-COAST

Το ερευνητικό έργο Sustain-COAST (Βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων υπογείων υδάτων και μείωση της ρύπανσης μέσω καινοτόμου διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα) χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA, έχει συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Στο έργο συμμετέχουν έξι χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) με σκοπό τη διερεύνηση βιώσιμων προσεγγίσεων διακυβέρνησης για την ποιοτική και ποσοτική διατήρηση τεσσάρων Μεσογειακών παράκτιων υδροφορέων (Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Τουρκία) έναντι των ανθρωπογενών και κλιματικών πιέσεων, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τα τοπικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.

Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση καινοτόμων εννοιών διαχείρισης του νερού με βάση τις αρχές 4R (Reduce, Recycle, Reuse, Recover): Μειώνω, Ανακυκλώνω, Επαναχρησιμοποιώ και Ανακτώ. Στο πλαίσιο του Sustain-COAST γίνεται έναρξη διαλόγου μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για τη διαχείριση των παράκτιων υδροφορέων, χρησιμοποιώντας παράλληλα καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αντιθέσεων διαχείρισης. Το Sustain-COAST ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε μια μαθησιακή διαδικασία βασισμένη σε οπτικοποιημένες και διαδραστικές μεθόδους, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο πέντε εργαστηρίων (Living Labs).

Στις 9 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε το 1ο διαδραστικό εργαστήριο με τους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής των Μαλίων, η οποία αποτελεί τον παράκτιο υδροφορέα μελέτης του Sustain-COAST στην Ελλάδα. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Καταστήματος Μαλίων. Πενήντα πέντε (55) συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, ανάμεσά τους χρήστες νερού, τοπικές αρχές, ΜΚΟ, οργανισμοί διαχείρισης νερού, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, επιστήμονες, πολίτες κ.α. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε ο σκοπός του έργου Sustain-COAST και πραγματοποιήθηκαν καινοτόμες συμμετοχικές δραστηριότητες με τους συμμετέχοντες, από τις οποίες εκφράστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα σημαντικά θέματα της περιοχής μελέτης, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν πιθανές προτάσεις επίλυσης. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν συνεργατικό πνεύμα κατά τις ομαδικές δραστηριότητες της συνάντησης, ενώ χαρακτηριστικά είναι τα σχόλιά τους για την καινοτομία της δράσης αυτής και για ένα νέο διαδραστικό τρόπο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ φορέων και πολιτών με χρήση της τεχνολογίας.

Η ερευνητική ομάδα του Sustain-COAST αποτελείται από τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά, τον Δρ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη, τον Δρ. Ιωάννη Τριχάκη, την Δρ. Ανθή-Ειρήνη Βοζινάκη, την υποψήφια Δρ. Στυλιανουδάκη Χριστίνα και υποψήφια Δρ. Ιωάννα Ανυφαντή. Σημαντικά βοήθησαν στη διεκπεραίωση της συνάντησης αυτής ο υποψήφιος Δρ. Χρήστος Γκούμας, και οι φοιτητές Βασίλης Μαρκάκης και Φώτης Σπυρόπουλος, ερευνητικά μέλη του εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012