Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες επίδοσης και βραβεία σε προπτυχιακούς φοιτητές με ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια κάθε ακαδημαϊκό έτος υπό  ορισμένες προϋποθέσεις.
Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται σε διακριθέντες πρωτοετείς φοιτητές και φοιτητές με υψηλές επιδόσεις στις σπουδές τους, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει θεσπίσει το ΙΚΥ, και συνίστανται σε χρηματικό ποσό.
Βραβεία δίνονται σε διακριθέντες πρωτοετείς φοιτητές, σε φοιτητές με υψηλές επιδόσεις στις σπουδές τους και σε αριστούχους αποφοίτους και συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση εφάπαξ χρηματικού ποσού για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή.

•    υποτροφίες επίδοσης: εφάπαξ χορήγηση του ποσού των 1467,35 € (για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11).
•    βραβεία: ειδικό δίπλωμα και χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους 293,47 € (για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11) για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή.

Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων τους και να πληρούν, πέραν των εισοδηματικών κριτηρίων, τις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

Για τις υποτροφίες επίδοσης:

o    Οι πρωτοετείς, να έχουν επιτύχει,  με την πρώτη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις εισαγωγής τελευταίου ακαδημαϊκού έτους με μόρια εισαγωγής τουλάχιστον 19.200 (με άριστα 24.000 μόρια), 17.600 (με άριστα 22.000 μόρια), 16.100 (με άριστα 20.000 μόρια), και να έχουν εγγραφεί στο Τμήμα ή την σχολή που εισήχθησαν.
o    Οι φοιτητές να έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογία τουλάχιστον 6,51 σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία. Ειδικότερα για τη χορήγηση ή όχι της υποτροφίας λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα μαθήματα του προβλεπομένου προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 
Τα Βραβεία δίνονται από το Ι.Κ.Υ. με βάση μόνο την επίδοση του φοιτητή σε:

o    Πρωτοετείς φοιτητές που, με την πρώτη συμμετοχή, η βαθμολογία τους τους κατατάσσει στη πρώτη, κατά σειρά επιτυχίας, θέση στις Πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής του τελευταίου ακαδ. έτους στο Τμήμα,
o    Φοιτητές που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους τούς κατατάσσει στη πρώτη θέση κατά βαθμολογική σειρά επιτυχίας του Τμήματος του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.
o    Σ΄ έναν αριστούχο απόφοιτο του Τμήματος (βαθμό 8,51 και άνω) που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Στον υποψήφιο που έχει την υψηλότερη βαθμολογία επίδοσης στο Τμήμα χορηγείται υποτροφία και Βραβείο Επίδοσης, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει βαθμό μεγαλύτερο από 8.5, ενώ στους υπόλοιπους με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.

Υποτροφία ή βραβείο δεν χορηγείται σε:
υποψήφιους που έχουν υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου από το Τμήμα τους,
φοιτητές που το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα καθώς και των γονέων τους, υπερβαίνει το ποσό που έχει οριστεί από το ΙΚΥ,
φοιτητές που είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή είναι ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ..

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις χορηγείται μόνο τιμητικός τίτλος.

Αναζητείστε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. στην ενότητα υποτροφίες για το πρόγραμμα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012