Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Πρόγραμμα - “PROTEAS” Ασπίδα” προστασίας του περιβάλλοντος

Χανιώτικα Νέα, 15.6.2015

“Ασπίδα” προστασίας του περιβάλλοντος και του ανθρώπου από τυχόν διαρροές κατά τα στάδια διακίνησης πετρελαιοειδών και άλλων επικίνδυνων ουσιών υψώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “PROTEAS”.  To πρόγραμμα “PROTEAS - Πρωτόκολλο για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση Καυσίμων και Πετροχημικών προϊόντων” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ με βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός Πρωτοκόλλου καλών πρακτικών με τις απαραίτητες προβλέψεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠΕ) για την πρόληψη ατυχηματικών διαρροών και εκπομπών σε όλα τα στάδια του κύκλου μεταφοράς και διακίνησης πετρελαιοειδών & άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Εργαστήριο Νοητικής  Εργονομίας και Βιομηχανικής Ασφάλειας του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τη Motor Oil Hellas (Διυλιστήρια Κορίνθου) και την AVINOIL. Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του προγράμματος, που ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώνεται φέτος,  είναι ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βιομηχανικής Ασφάλειας του Πολυτεχνείου Κρήτης, δρ Γιώργος Παπαδάκης. Στην ομάδα έργου συμμετέχουν ερευνητές και εξειδικευμένοι μηχανικοί με εμπειρία σε μελέτες ασφάλειας στη βιομηχανία.

Ήδη το πρόγραμμα “PROTEAS” σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΠΜΕΔΙ) και συγκεκριμένα με το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR και Ευπαθών Τροφίμων ATP ανέπτυξε μία εφαρμογή σε tablets για τους καθ’ οδόν ελέγχoυς οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί -μετά από σχετική εκπαίδευση- από τους Επιθεωρητές Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου που διενεργούν οδικούς ελέγχους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR για την Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές.

Το πρόγραμμα συνεργάζεται στενά με το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων, για την υποστήριξη της εφαρμογής των Κανονισμών REACH & CLP για τα χημικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό και με πρόκληση την επικείμενη εφαρμογή της νέας Οδηγίας SEVESO III για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων, έχουν συσταθεί Τεχνικές Ομάδες Εργασίας και πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις με τη βιομηχανία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παράλληλα λειτουργεί η ιστοσελίδα του προγράμματος http://proteas-reach.gr/el/  στην οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται κύριοι στόχοι του “PROTEAS” μεταξύ άλλων είναι:

• Η παροχή ενός Πρωτοκόλλου βέλτιστων κοινών πρακτικών, ελέγχου και εκπαίδευσης για όλους τους εμπλεκόμενους που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες με σκοπό την πρόληψη βιομηχανικών και εργατικών ατυχημάτων και τη μείωση των επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

• Η υποστήριξη της εφαρμογής του Κανονισμού REACH και της χρήσης των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντων (Safety Data Sheets).

• Η υποστήριξη της εφαρμογής των νομοθετικών απαιτήσεων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων από τους εμπλεκόμενους φορείς και εταιρείες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στην τροφοδοσία, μεταφορά και διακίνηση καυσίμων, πετροχημικών και άλλων επικινδύνων ουσιών, όπως βιομηχανίες, παραγωγοί επικίνδυνων ουσιών, εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, εταιρείες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πρατήρια καυσίμων, σταθμοί ανεφοδιασμού, εταιρείες διανομής καυσίμων κλπ.

Απώτερος στόχος είναι η διάδοση αξιόπιστης και έγκυρης πληροφορίας για την αναγνώριση και κατανόηση των κινδύνων Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (ΥΑΠΕ) κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και άλλων επικίνδυνων ουσιών όπως και η ενημέρωση των εμπλεκομένων, αρμόδιων Αρχών και του κοινού για την έγκυρη πρόληψη των ατυχημάτων.  Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται το πλαίσιο Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) για τα στάδια της διακίνησης, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των επικίνδυνων χημικών (οδική, σιδηροδρομική, θαλάσσια μεταφορά, αγωγοί) λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα διαρροής στο έδαφος ή το νερό.

Το Πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε είναι βασισμένο στην καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας και σε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση καυσίμων και άλλων επικίνδυνων ουσιών, είναι  διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και  περιλαμβάνει:

• Πληροφορίες και μέτρα ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και χρήστες όπως και αποτελέσματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κρίσιμες περιοχές διακίνησης καυσίμων, και

• Ενέργειες αντιμετώπισης πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από εμπλεκόμενους φορείς για επιλεγμένες κλάσεις κινδύνου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012