Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Έναρξη του προγράμματος Sustain-COAST

Η ομάδα του προγράμματος Sustain-COAST στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Παρουσίαση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, Καθηγητή Γ. Καρατζά

Kick off meeting - Παρουσίαση του εταίρου SEMIDE

Kick off meeting - Παρουσίαση του εταίρου MEU

Από 11 έως 13 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, το kick off meeting για την έναρξη του προγράμματος Sustain-COAST, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρατζά,  Διευθυντή του Εργαστήριου Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) και συμμετέχουν σε αυτό διακεκριμένοι επιστήμονες από 6 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, Ιταλία και Τυνησία).

Το Sustain-COAST στοχεύει στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων διακυβέρνησης για την αποτελεσματική υποστήριξη της διατήρησης των παράκτιων υδροφορέων στην περιοχή της Μεσογείου, έναντι των ανθρωπογενών και κλιματικών πιέσεων, μέσω της προώθησης καινοτόμων εννοιών διαχείρισης του νερού με βάση τις αρχές 4R: Reduce; Recycle; Reuse and Recover (Μείωση, Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανάκτηση). Η στρατηγική που θα αναπτυχθεί για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των υδάτων θα ακολουθήσει τις πρόσφατες συστάσεις της MED strategy for Sustainable Development (MSSD).

Το Sustain-COAST σκοπεύει να αναπτύξει ένα πολυκριτήριο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) και μια πλατφόρμα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία θα είναι ανοιχτή στους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μέσω του DSS και της πλατφόρμας θα είναι δυνατή:

  • η συμμετοχή κοινωνικών παραγόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία γύρω από θέματα ύδρευσης σε κλίμακα λεκάνης απορροής βασισμένη στην οπτικοποίηση θεματικών χαρτών
  • η χρήση βαθμονομημένων αριθμητικών μοντέλων για την χρονική και χωρική ανάλυση της ποσότητας και της ποιότητας του υπόγειου ύδατος
  • η χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων όπως οπτικών αισθητήρων και τεχνικών τηλεανίχνευσης για συμμετοχική παρακολούθηση του νερού

Η σύμπραξη του διακρατικού έργου Sustain-COAST αποτελείται από 7 Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης γνώσης, 4 από τους οποίους δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα–Πολυτεχνείο Κρήτης, Γαλλία-SEMIDE και UNISTRA, Ιταλία-UNISS, Γερμανία-UFZ) και δύο σε άλλες Μεσογειακές περιοχές (Τουρκία-MEU και Τυνησία-CERTE).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012