Κώδικας Δεοντολογίας

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται στις δραστηριότητες της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης που αφορούν στους φοιτητές/φοιτήτριες και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους συνεργαζόμενους με το Πολυτεχνείο φορείς ή ιδιώτες, οι οποίοι ανήκουν στο σύνολο των χρηστών των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επί μέρους δομές που περιγράφονται στο Άρθρο 2. Επίσης ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συμπληρώνει τους κώδικες δεοντολογίας που εφαρμόζει ήδη το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ιδρύματος.

Άρθρο 2: Αντικείμενο ΔΑΣΤΑ – Επί μέρους δομές

Η ΔΑΣΤΑ δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007- 2013" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η ΔΑΣΤΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπεί στην ανάπτυξη της στρατηγικής του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής επί μέρους δομές, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και λειτουργία:

α) το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ), το οποίο έχει ως αποστολή την σύνδεση του Πολυτεχνείου Κρήτης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με παραγωγικούς και εργοδοτικούς φορείς, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

β) το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ), κύριοι στόχοι του οποίου είναι η επέκταση και θεσμική κάλυψη της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών, η αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών και η προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων υποδοχής της πρακτικής άσκησης και

γ) η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ), η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη της καινοτομίας και την ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων προς φοιτητές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης των νέων.

Σκοπός της ΔΑΣΤΑ είναι ο συντονισμός των επί μέρους δομών και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, καταγραφής, οργάνωσης, συντονισμού και πληροφόρησης για όλο το φάσμα υπηρεσιών και δράσεων που αφορούν στην σύνδεση του φοιτητή και νέου αποφοίτου με την αγορά εργασίας.

Άρθρο 3: Δικτύωση – Πρωτόκολλα συνεργασίας

Η ΔΑΣΤΑ δύναται στο πλαίσιο των δράσεων της και σε συνεργασία με τις επί μέρους δομές να επικοινωνεί με όλους τους χρήστες υπηρεσιών των τριών επί μέρους δομών.

Μέρος της δραστηριότητας της ΔΑΣΤΑ αποτελεί η δικτύωση και η διασύνδεση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Η δικτύωση με την ΔΑΣΤΑ αφορά κυρίως τον συντονισμό δράσεων με τις επί μέρους συνεργαζόμενες δομές. Οι εμπλεκόμενοι δύνανται να υπογράφουν σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας.

Άρθρο 4: Αρχή της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης

Η ΔΑΣΤΑ οφείλει να ενεργεί με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα και να διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ισότητας.

Ειδικότερα, οι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό υπάλληλοι της ΔΑΣΤΑ φροντίζουν ιδίως, να ανταποκρίνονται εντός ευλόγου χρόνου και με υπευθυνότητα στα αιτήματα των χρηστών της, να επιδεικνύουν την δέουσα επαγγελματική συμπεριφορά προς όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες, τηρώντας τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης υπέρ ή σε βάρος συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων και να αποφεύγουν τη δημιουργία ιδιαίτερων σχέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων σε βάρος των υπολοίπων και άρα σε άνιση μεταχείριση των χρηστών. Για την εξασφάλιση της ισότητας, η ΔΑΣΤΑ του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει τις υπηρεσίες της ισότιμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, χωρίς διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή αναπηρίας. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και για τα οποία λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα.

Οι υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους δομών προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, για τους οποίους διασφαλίζονται το απόρρητο των ατομικών στοιχείων τους και η ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Άρθρο 5: Υπηρεσίες της ΔΑΣΤΑ – Διαχείριση στοιχείων χρηστών

Στο πλαίσιο του αντικειμένου της, η ΔΑΣΤΑ δύναται να προσεγγίζει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορείς, ιδρύματα, επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, εργοδότες κοκ με σκοπό να τους φέρει σε επαφή με τις επί μέρους δομές που την απαρτίζουν για επίτευξη συνεργασίας.

Ως εργοδότης δυνάμενος να συνεργαστεί με τη ΔΑΣΤΑ και ειδικότερα με τις επί μέρους δομές, στα πλαίσια της επίτευξης της ζητούμενης σύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης με την αγορά εργασίας νοείται

  • οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές ή αποφοίτους, ανεξαρτήτως της μορφής της συμβάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι για την εργασία αυτή δίδεται αντιπαροχή

  • οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενδιαφέρεται να προσλάβει φοιτητές για πρακτική άσκηση, εκπόνηση διπλωματικής ή άλλης εργασίας που γίνεται στα πλαίσια κάποιου μαθήματος του προγράμματος σπουδών ή κάποιου σεμιναρίου που μπορεί να διοργανώνει η ΔΑΣΤΑ ή οι επί μέρους δομές, ανεξάρτητα από την καταβολή ή όχι αμοιβής,

  • οποιοσδήποτε οργανισμός ή εταιρεία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με φοιτητές ή αποφοίτους, ως εθελοντές για την προσφορά έργου κοινωνικής ωφέλειας ή, τέλος,

  • σε περίπτωση που το ενδιαφέρον συνεργασίας εκδηλωθεί από ιδιωτική εταιρία (π.χ. εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων) τελούσα σε σχέση εξάρτησης με τον τελικό εργοδότη, ως εργοδότης νοείται η ενδιάμεση αυτή εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου και στις εγκαταστάσεις του οποίου θα παρασχεθεί η εργασία έχει ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτήσει την εταιρία να χορηγεί τις απαραίτητες πληροφορίες, να επιλέγει και να συμβάλλεται με το ενδιαφερόμενο προσωπικό και εν γένει να ενεργεί κάθε τι απαραίτητο προς το σκοπό της εύρεσης αμειβόμενου ή μη προσωπικού.

Οι εργοδότες ή οι προστιθέντες αυτών, υπεύθυνοι πρόσληψης, πρέπει να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στις υπεύθυνες δομές για κάθε θέση απασχόλησης που ανακοινώνουν και για τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψή της και να επιτρέπουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ενημερωθούν και να ανταποκριθούν οι ενδιαφερόμενοι. Οι εργοδότες οφείλουν επίσης να παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο στις αρμόδιες δομές ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για το αντικείμενο της επιχείρησης, την πορεία και τις προοπτικές της, καθώς και να αναφέρουν τις προβλεπόμενες προοπτικές εξέλιξης της συγκεκριμένης θέσης, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τις επί μέρους δομές ή τον ενδιαφερόμενο.

Η ΔΑΣΤΑ και οι επιμέρους δομές τηρούν ενιαίο ή και αυτοτελή συστήματα καταγραφής και βάσεις δεδομένων των ωφελουμένων από τις δράσεις τους ατόμων, βάσεις δεδομένων χρηστών και εργοδοτών, και αρχεία των προσφερόμενων από τους εργοδότες θέσεων απασχόλησης και των συμμετοχών σε φυτώρια ιδεών, σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδρομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/ 1997, περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι βάσεις δεδομένων δύναται να περιέχουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών, στοιχεία εργοδοτών καθώς και περιγραφές θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης ή εθελοντισμού, το γνωστικό αντικείμενο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται κάποια ιδέα που υλοποιείται στο πλαίσιο του φυτωρίου ιδεών, στοιχεία συμμετεχόντων σε σεμινάριο ή εκδρομή και κάθε άλλο απαραίτητο για την πληρότητα των βάσεων στοιχείο.

Ως αποθηκεύσιμα προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, κωδικό όνομα ταυτότητας εγγεγραμμένου στο πληροφοριακό σύστημα χρήστη) ή για την επικοινωνία (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με χρήστες/επισκέπτες, ή τον προσδιορισμό της θέσης τους, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες φόρμες υποβολής. Ο χρήστης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.

Πρόσβαση σε βάσεις με προσωπικά δεδομένα έχει το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ, καθώς και το προσωπικό των επί μέρους δομών, με μοναδικό σκοπό τη χρήση τους για λόγους προβολής των δράσεών τους, την επικοινωνία με τους χρήστες, την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων προς αυτούς, την εκπόνηση στατιστικών μελετών και την έκδοση στατιστικών στοιχείων.

Απαγορεύεται ρητά η διάθεση προς πώληση, η μεταφορά και η δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων των χρηστών/επισκεπτών της ΔΑΣΤΑ σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την πραγματοποίηση των λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου της ΔΑΣΤΑ και πάντως κατόπιν προηγούμενης ρητής συναίνεσης των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 6: Αρχή Εμπιστευτικότητας

Η αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας καλύπτει όλα τα στοιχεία των χρηστών της ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους δομών της, τα οποία περιέρχονται σε γνώση του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών της, και τα οποία συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Εάν κάποιος εργαζόμενος παύσει για οποιοδήποτε λόγο να συνεργάζεται με τη ΔΑΣΤΑ, εξακολουθεί να τηρεί την υποχρέωση προστασίας των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά τη διάρκεια και με αφορμή τη θητεία του αυτή. Η ως άνω υποχρέωση καλύπτει επιπλέον όλες τις υπογεγραμμένες και χρονολογημένες προτάσεις, που υποβάλλονται εγγράφως στα πλαίσια του φυτωρίου ιδεών της ΜΚΕ και αφορούν σε νέα προϊόντα ή νέες υπηρεσίες, δυνάμενες να αναπτυχθούν στα πλαίσια οιασδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ανεξαρτήτως εάν τύχουν χρηματοδοτήσεως και υλοποιήσεως και ανεξαρτήτως εάν έχουν τύχει οιασδήποτε προηγούμενης νομικής κατοχύρωσης.

Επί των στοιχείων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, απαγορεύεται ρητά η συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία, δημοσιοποίηση ή παροχή προς τρίτους από το προσωπικό της ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους δομών, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων. Εξαίρεση συνιστά η περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ανώνυμα για λόγους στατιστικής ανάλυσης ή αν αυτό υπαγορεύεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των στοιχείων των χρηστών γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του αντικειμένου της ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους δομών.

Άρθρο 7: Σεβασμός πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η ΔΑΣΤΑ καθώς και οι δομές που την απαρτίζουν σέβονται και προστατεύουν οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία προκύπτει στο πλαίσιο λειτουργίας τους, όπως κάθε είδους προτάσεις, μελέτες, δημοσιεύσεις, έρευνες, κείμενα κάθε είδους, κλπ, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν τύχει προηγούμενης πανηγυρικής κατοχύρωσης. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους δομών, δεσμεύονται για απόλυτη εχεμύθεια ως προς τις ιδέες των φοιτητών/ αποφοίτων που περιέρχονται σε γνώση τους στα πλαίσια του φυτωρίου ιδεών της ΜΚΕ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε έχουν αρχίσει να υλοποιούνται είτε απλώς περιγράφονται στα πλαίσια μιας πρότασης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, άλλως υπόκεινται στις συνέπειες του αρ. 11.

Άρθρο 8: Ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων

Η ΔΑΣΤΑ παρέχει τις υπηρεσίες της με βάση τα δηλούμενα από τους χρήστες στοιχεία και πληροφορίες, για την ακρίβεια και την ορθότητα των οποίων ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι παρέχοντες τα εν λόγω στοιχεία. Ουδεμία υποχρέωση ελέγχου ή διασταύρωσης αυτών βαρύνει τη ΔΑΣΤΑ ή τις επιμέρους δομές που την απαρτίζουν. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από το χρήστη στοιχεία είναι ανακριβή ή ψευδή, τότε η ΔΑΣΤΑ, καθώς και οι επί μέρους δομές αυτής, έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή των υπηρεσιών τους προς το χρήστη και να τον διαγράψουν οριστικά από το αρχείο χρηστών που τηρούν.

Άρθρο 9: Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

Η ΔΑΣΤΑ οφείλει, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και στο μέτρο των δυνατοτήτων που αυτοί της εξασφαλίζουν, να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες, συλλήβδην, μέσω ενός διαρκώς ενημερωμένου διαδικτυακού τόπου, ή κατά μόνας, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, εφόσον υποβάλλονται σχετικά έγγραφα και σαφή αιτήματα εμπίπτοντα στο αντικείμενο της, πληροφορίες σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αλλά και να διασφαλίζει την παροχή αντίστοιχων πληροφοριών σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών των επί μέρους δομών που την απαρτίζουν. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, εμπεριστατωμένες, επικαιροποιημένες και αντικειμενικές.

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις χρηστών κατά την επικοινωνία τους με τη ΔΑΣΤΑ

Οι χρήστες οφείλουν, κατά την επικοινωνία τους με τη ΔΑΣΤΑ, όπως και με τις επί μέρους δομές , να σέβονται και να τηρούν τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, τους εκ παραλλήλου ισχύοντες Κώδικες Δεοντολογίας που δεσμεύουν τις επιχειρήσεις και τους φοιτητές και αποφοίτους στα πλαίσια της δράσης των ΓΔΣ, αλλά και τους συναφείς με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τους Ιδιωτικούς Οργανισμούς Εύρεσης Εργασίας Κώδικες, καθώς και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους.

Η συμπεριφορά των χρηστών προς τους αρμοδίους υπαλλήλους της ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους δομών πρέπει να είναι κόσμια και να διέπεται από πνεύμα συνεργασίας προς την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Άρθρο 11: Ευθύνη των χρηστών των υπηρεσιών των τριών επί μέρους δομών

Περιπτώσεις μη ηθικής και μη σύννομης συμπεριφοράς χρηστών των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ, είναι αδύνατο να προλαμβάνονται. Ως εκ τούτου τόσο η ΔΑΣΤΑ όσο και οι επιμέρους δομές που την απαρτίζουν δεν ευθύνονται για σχετικά περιστατικά. Σε περίπτωση όμως που ανάρμοστη συμπεριφορά υιοθετείται από χρήστες των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ, ή και τρίτους- εξωτικούς, στοχεύουσα να πλήξει οιαδήποτε δράση της ΔΑΣΤΑ ή των επί επιμέρους δομών της, οι αρμόδιοι υπάλληλοι ή οι επιστημονικοί υπεύθυνοι νομιμοποιούνται να εντέλλονται την εξαίρεση των εν λόγω ατόμων από την συγκεκριμένη δράση ή το σύνολο των μελλοντικών δράσεων.

Την ευθύνη για τη μη σύννομη συμπεριφορά των υπαλλήλων της που έχουν πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία της ΔΑΣΤΑ φέρουν οι ίδιοι προσωπικά, υποκείμενοι στις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη σχέση εργασίας που τους συνδέει με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ειδικά όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτήν, αποκλειστικά αυτά, όπως εκπροσωπούνται νομίμως, είναι υπεύθυνα για τη συμπεριφορά των ιδίων, των νομίμων εκπροσώπων τους και του προσωπικού τους. Η ως άνω ευθύνη εκτείνεται σε όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συνεργασία τους με τη ΔΑΣΤΑ ή/και με τις δομές που την απαρτίζουν, καθώς και με τους φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου.

Άρθρο 12: Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας – Εξέταση καταγγελιών

Η τήρηση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας ελέγχεται από τη συντονιστική επιτροπή ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους δομών

Συνεπεία παραβίασης των άρθρων του παρόντος Κώδικα και των Κωδίκων Δεοντολογίας των επί μέρους δομών οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν, ο χρήστης δύναται να διαγραφεί οριστικά από το αρχείο χρηστών της ΔΑΣΤΑ και των δομών που την απαρτίζουν και να διακοπεί εφεξής η παροχή υπηρεσιών σε αυτόν.

Άρνηση παροχής υπηρεσιών δύναται να αντιταχθεί από τη ΔΑΣΤΑ και τις επιμέρους δομές της και σε χρήστη ο οποίος ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα στην αρχή της καλής πίστης και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Η άρνηση παροχής υπηρεσιών στο χρήστη, για τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα, λαμβάνει χώρα με αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στο χρήστη.

Η ΔΑΣΤΑ υποχρεούται να εξετάζει μόνο ενυπόγραφες καταγγελίες καθώς και να κοινοποιεί το αποτέλεσμα της έρευνάς της στους κατά νόμο ενδιαφερόμενους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που οι καταγγελίες έχουν υβριστικό ή/και προσβλητικό περιεχόμενο, τότε η ΔΑΣΤΑ δεν τις λαμβάνει υπόψη της.

Ο παρών Κώδικας λειτουργεί εντός του πλέγματος του ελληνικού δικαιϊκού συστήματος και των διατάξεων αυτού, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012