3η Συμπληρωματική Προκήρυξη -Υποβολή αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης με το πρόγραμμα Erasmus+ Aκ. έτος 2020/21

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2021  μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο (erasmus-plus@isc.tuc.gr) (υπόψιν κου Λευτέρη Μαραγκουδάκη) από την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021. 

Σημείωση: Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.  Η Προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή και το γραφείο Erasmus θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων, τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και ώρας λήψης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr, οι οποίες θα αξιολογούνται από τους συντονιστές Erasmus των Σχολών έως ότου καταναλωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς του δημοσίου, αρχιτεκτονικά γραφεία, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί, Ιδρύματα, ΜΚΟ, Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες/προξενεία), άλλοι οργανισμοί.
Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση: Οι θεσμοί και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο, 12 μήνες στο μεταπτυχιακό και 12 μήνες στο διδακτορικό επίπεδο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πρόσφατα απόφοιτοι, αρκεί κατά την διάρκεια της αίτησης τους και μέχρι την οριστική έγκριση της μετακίνησής τους (ανακοίνωση αποτελεσμάτων) να έχουν την φοιτητική ιδιότητα. Ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί ένας φοιτητής είναι 24 μήνες στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες στον μεταπτυχιακό και 12 στον διδακτορικό. Η περίοδος μετακίνησης με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), αθροίζεται στο συνολικό επιτρεπτό όριο κινητικότητας.
Για τις επιλέξιμες χώρες και τα ποσά επιχορήγησης δείτε εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=5119

Σχετικά με το Brexit δείτε εδώ: https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/greece

Επισυνάπτονται: 1) η προκήρυξη, 2) η αίτηση 3) υπόδειγμα CV Europass, 4) Επιστολή Αποδοχής 5) Επιστολή μέλους ΔΕΠ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012