Προκήρυξη - υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ προκειμένου για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το χειμερινό εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά και μόνο, την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@isc.tuc.gr (υπόψιν κας Έλενας Παπαδογεωργάκη) από 05/03/2019 έως και 17/03/2019.  Στις "σπουδές" προβλέπεται και η πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ η οποία αποδεικνύεται με την επιστολή που χορηγείται στον φοιτητή για να την υποβάλει με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες κινητικότητες στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, και 12 μήνες στον διδακτορικό κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί ή θα μετακινηθούν με μηδενική επιχορήγηση (zero grant), καθώς η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση αθροίζεται στο συνολικό επιτρεπτό όριο.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Επισυνάπτονται επίσης 1) η αίτηση (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ), 2) το βιογραφικό σημείωμα Europass, 3) υπόδειγμα επιστολής (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ) μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής φοιτητών στο εξωτερικό 4) υπόδειγμα επιστολής (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ) μέλους ΔΕΠ (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

Πρόγραμμα Erasmus Πολυτεχνείου Κρήτης

Έλενα Παπαδογεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας 28210 37470)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012