Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρόγραμμα Erasmus+: Διεθνής κινητικότητα για διδασκαλία & επιμόρφωση - Σχέδιο 2018-2020 / Προκήρυξη 2021

Χανιά 3/6/2021

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), το Πολυτεχνείο Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα στο προσωπικό να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία ή για επιμόρφωση. Οι κινητικότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι την 31-7-2021, οπότε λήγει το σχέδιο του προγράμματος 2018-20. Η προκήρυξη αφορά κινητικότητες προς:

Ίδρυμα Υποδοχής

Κωδικός γνωστικού
αντικειμένου
ISCED code

Διάρκεια
Επιχορηγούμενης
Διδακτικής
Δραστηριότητας

(ημέρες)

Διάρκεια
Επιχορηγούμενου Ταξιδιού

(ημέρες)

Σύνολο επιχορηγούμενων ημερών
(επιχορηγούνται και οι 2 ημέρες ταξιδιού)
National Polytechnic University (NPUA)
Yerevan-Armenia
071, 0711, 0712527
Yachay  Tech University Ecuador  (Urcuqui)071527
Technology (JUST)  Irbid-Jordan0711027
National University of Laos
(Faculty of Engineering)
 
071, 0711, 0712
 
527
Singidunum  University
(Belgrade) Serbia
071527
University of Waterloo (Canada)0533527

Γνωστικά αντικείμενα (ISCED codes): 071 = Engineering and Engineering Trades, 0711 = Chemical Engineering and processes, 0712 = Environment al protection technology, 0533 = Chemistry.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο erasmus-plus@isc.tuc.gr μέχρι και την 11/6/2021
Πληροφορίες γενικά για τη Διεθνή Κινητικότητα: www.tuc.gr/index.php

 

 

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012