Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π.

Με βάση το άρθρο 215 του Ν.4957 / 21.07.2022, η ΜΟΔΙΠ διαρθρώνεται εσωτερικά από:

α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και

β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας.

 

H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή

γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.

δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών

ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο ΑΕΙ.

Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.

Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται σε ετήσια βάση και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.

 

Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας στελεχώνεται με διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και προΐσταται αυτής υπάλληλος του Α.Ε.Ι., ειδικότητας ή κλάδου, που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

 

Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης

Η ΜΟ.Δ.Ι.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης ανασυγκροτήθηκε με την 1753/12.12.2022 Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (ΑΔΑ: 6ΚΑ3469Β6Ν-09Υ) του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποτελείται από:

 

α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

 

1. Κανέλλος Φώτιος, Πρόεδρος (Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δία Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας), Αναπληρωτής Καθηγητής

 

2. Δούμπος Μιχαήλ, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

3. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

   Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Αναπληρωματικό μέλος

 

4. Λαγουδάκης Μιχαήλ Γ., Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Τακτικό μέλος

    Καρυστινός Γεώργιος, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

5. Τσομπανάκης Ιωάννης, Καθηγητής (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Βενιέρη Δανάη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

6. Τσάρας Ιωάννης-Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Τακτικό μέλος

    Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος.

 

7. Σπανουδάκης Νικόλαος, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Μουμουτζής Νεκτάριος, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

 

8. Παντίδου Αριάδνη, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΧΗ.ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Δεν έχει οριστεί αναπληρωματικό μέλος

 

*  Εκπρόσωπος Μελών Ε.Ε.Π. (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Επισκεπτών Καθηγητών και Ερευνητών, Ερευνητών επί συμβάσει, Εντεταλμένων Διδασκόντων (δεν ορίστηκε)

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η κα Ελευθερία Μαλανδράκη, υπάλληλος ΙΔΟΧ του ιδρύματος, με αναπληρώτρια την κα Λυρώνη Ανδρεανή, μόνιμη υπάλληλο του Ιδρύματος.

 

Η θητεία των Μελών Δ.Ε.Π. και των Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας (περιπτώσεις 1 έως και 9) είναι πενταετής, προσαρμοσμένη στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2027. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων 10 έως και 12 της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας αναδεικνύονται σε ετήσια βάση, με κατάλληλη προσαρμογή στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά έτη, συνεπώς η θητεία τους ορίζεται έως και την 31η.08.2023, και έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους.

 

β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

 

Λυρώνη Ανδρεανή, καθήκοντα συντονισμού 

Μαλανδράκη Ελευθερία, στέλεχος διοικητικής υποστήριξης 

Τζαβάρας Αιμίλιος, στέλεχος τεχνικής υποστήριξης

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012