Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Η ΜΟ.Δ.Ι.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκροτήθηκε με την 1659/08.12.2020 Πράξη Πρύτανη (ΑΔΑ: ΨΗΜΟ469Β6Ν-Ψ6Φ) και ανασυγκροτήθηκε με την 3524/11.05.2022 Πράξη Πρύτανη (ΑΔΑ: 6ΔΩΨ469Β6Ν-1ΣΟ) και αποτελείται από:

 

1. Λαγουδάκης Μιχαήλ Γ., Πρόεδρος (Αντιπρύτανης), Αναπληρωτής Καθηγητής

 

2. Δούμπος Μιχαήλ, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Τακτικό μέλος

    Κουϊκόγλου Βασίλειος, Καθηγητής (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

3. Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

   Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Αναπληρωματικό μέλος

4. Λιάβας Αθανάσιος, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.),Τακτικό μέλος

    Καρυστινός Γεώργιος, Καθηγητής (Σχολή Η.Μ.Μ.Υ.), Αναπληρωματικό μέλος

5. Βενιέρη Δανάη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.), Τακτικό μέλος

    Γιαννής Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής (Σχολή ΜΗ.ΠΕΡ.), Αναπληρωματικό μέλος

6. Τσάρας Ιωάννης-Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Τακτικό μέλος

    Σταυρουλάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος.

 

7. Ροτόντο Παυλίνα, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.), Τακτικό μέλος

    Σολινταδάκη Μαρία, Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ.), Αναπληρωματικό μέλος

8. Σπανουδάκης Νικόλαος, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.),Τακτικό μέλος

    Μπακατσάκη Μαρία, Εκπρόσωπος Μελών Ε.ΔΙ.Π. (Σχολή Μ.Π.Δ.), Αναπληρωματικό μέλος

*  Εκπρόσωπος Μελών Ε.Ε.Π. (δεν ορίστηκε)

9. Πάγγειου Βασιλική, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας), Τακτικό μέλος

    Αθενάκη Δήμητρα, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων), Αναπληρωματικό μέλος

 

*  Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (δεν ορίστηκε)

*  Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων (δεν ορίστηκε)

 

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται η Λυρώνη Ανδρεανή, μόνιμη υπάλληλος του Ιδρύματος.

 

Η θητεία των Μελών Δ.Ε.Π. λήγει στις 31.08.2024, των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Διοικητικού Προσωπικού στις 31.08.2022 και των εκπροσώπων των φοιτητών στις 31.08.2021.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012