Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
Σχολή:ΜΗΧΟΠ
Διευθυντής:Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Τηλέφωνο:7659,7660,7662,7665,7666
Fax:7841
Email:chemlab<στο>mred.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.mred.tuc.gr/7178.html
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012