Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Τίτλος υπηρεσίας:ΔΑΣΤΑ - Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας / Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Τηλέφωνο:2821037709
Email:dasta<στο>lists.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/innovation.html
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012