Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για την πρόσβαση σε πηγαία δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας για το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως αυτά δίνονται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει 2 παροχές μέσης τάσης:

  • Πολυτεχνειούπολη
  • Γαλλική Σχολή (ανενεργή αυτή την περίοδο)

Για κάθε παροχή, παρέχονται σε εβδομαδιαία βάση

  • Καμπύλη ΕΝΕΡΓΟΥ Ενέργειας (kWh) ανά 15 λεπτά και ανά 60 λεπτά
  • Καμπύλη ΑΕΡΓΟΥ Ενέργειας (kVARh) ανά 15 λεπτά και ανά 60 λεπτά

Για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.tuc.gr/powermeters/deddie/ και κατεβάστε τα σχετικά αρχεία. Τα ονόματα των αρχείων έχουν την εξής μορφή

ΧΧΧΧΧΧΧΧ_(Aerga|Ergo)_energeia_ana(15|60)_YYYYMMDD_YYYYMMDD.csv

Όπου

  • ΧΧΧΧΧΧΧΧ: ο αριθμός παροχής. 85800025 για Πολυτεχνειούπολη, 85800011 για Γαλλική Σχολή (ανενεργό)
  • Aerga|Ergo: Καμπύλη ΑΕΡΓΟΥ Ενέργειας ή Καμπύλη ΕΝΕΡΓΟΥ Ενέργειας
  • 15|60: δεδομένα ανά 15 ή 60 λεπτά
  • YYYYMMDD_YYYYMMDD: χρονική περίοδο μετρήσεων

 

Τα αρχεία είναι σε μορφή CSV, με ";" ως διαχωριστικό και "," ως σημείο υποδιαστολής.


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το webmaster<στο>tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012