Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης έχει εγκριθεί από την 391η/6-11-2014 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012