Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
ISO 9001
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Η πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης έχει εγκριθεί από την 391η/6-11-2014 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012