Διεθνής Κινητικότητα - International Credit Mobility

Από το 2014, το πρόγραμμα Erasmus+ διευρύνθηκε, προσφέροντας τη δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών και προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρών του Προγράμματος (δηλαδή χωρών της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας), από και προς μη Ευρωπαϊκές Χώρες, τις ονομαζόμενες Χώρες Εταίρους.

Οι αιτήσεις είναι ανταγωνιστικές και τα εγκεκριμένα σχέδια διαρκούν 16 έως 36 μήνες.

Μετακινούμενοι μπορεί να είναι φοιτητές και προσωπικό (ακαδημαϊκό και διοικητικό). 

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες ταξιδιού και κάλυψης ατομικών εξόδων, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησής στο εξωτερικό.

Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης του προσωπικού που μετακινείται για δραστηριότητα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι από 5 ημέρες έως 2 μήνες και 8 ώρες την εβδομάδα.

Για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις με σκοπό τη διδασκαλία η ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος είναι η 1 ημέρα.

Για συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι 4 ώρες την εβδομάδα.

To top

Η Διεθνής Κινητικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει συνάψει συμφωνία κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+ με τα παρακάτω Ιδρύματα Χωρών - Εταίρων:

(2016-2018)

(2017-2019)

(2018-2020)

(2019-2022)

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται και αναρτώνται στα Νέα του Erasmus+ και στο Facebook Erasmus και στην ιστοσελίδα των Ακαδημαϊκών Ανακοινώσεων του Ιδρύματος,

Ποσά επιχορήγησης ταξιδίου και διαβίωσης

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγεί τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης ως εξής:

 

Επιχορήγηση ταξιδίου για προσωπικό και φοιτητές

 

 Επιχορήγηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Φοιτητές & Προσωπικό)
Η επιχορήγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών αυτών και του προσωπικού στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων. Γίνεται σχετική ειδική ανακοίνωση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού σε ετήσια βάση.

To top

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012