Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πριν τη μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση

Παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και να συμβουλεύονται το έντυπο

Erasmus Traineeship Checklist

 1) Συμπλήρωση του Learning Agreement for Traineeship

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Γραφείο Erasmus, οι επιλεγέντες φοιτητές καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία με τη συμπλήρωση της Συμφωνίας για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship) 

Η συμπλήρωση γίνεται ως εξής:

α) Πεδίο Trainee:

Ο φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία του και όταν φτάσει στο Study Cycle, αν βρίσκεται στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών συμπληρώνει "6", ενώ αν βρίσκεται στο 4ο ή 5ο έτος και πάνω συμπληρώνει "6 and 7" καθώς το πτυχίο του Πολυτεχνείου θεωρείται πλέον σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017) "Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου" (Integrated Master). Στη συνέχεια, αναζητά στο εργαλείο της ΕΕ ISCED-F 2013 search tool τον κωδικό του επιστημονικού αντικειμένου ο οποίος ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που θα του ανατεθούν κατά την πρακτική του άσκηση.

β) Πεδίο Receiving Organisation:

Συμπληρώνεται από τον φορέα υποδοχής

γ) Table A:

Συμπληρώνεται από τον φορέα υποδοχής, εκτός από:

i) το "Level of language competence" το οποίο συμπληρώνεται από τον φοιτητή, δηλαδή η γλώσσα εργασίας και το επίπεδο γλωσσικής δεξιότητας (μαυρίζετε το κουτί που αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσης σας στην ξένη γλώσσα) και

ii) το πεδίο "Traineeship in Digital Skills" το οποίο αφορά το αν μετακινούμενος φοιτητής θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση που σχετίζεται με ψηφιακές δεξιότητες. Οι ψηφιακές δεξιότητες σχετίζονται όπως αναγράφεται και στην υποσημείωση 8 του Learning Agreement for Traineeship με την επιμόρφωση ή την πρακτική άσκηση σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες (όπως ακριβώς περιγράφονται από την ΕΕ):

- digital marketing (e.g. social media management, web analytics)

- digital graphical, mechanical or architectural design

- development of apps, software, scripts or websites

- installation, maintenance and management of IT systems and networks

- cybersecurity

- data analytics, mining and visualisation

- programming and training of robots and artificial intelligence applications

Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category.

δ) Table B:

Συμπληρώνεται από το γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ε) Table C:

Συμπληρώνεται από τον φορέα υποδοχής

στ) Στο τέλος η Συμφωνία για Πρακτική Άσκηση υπογράφεται από τον υπεύθυνο στον φορέα υποδοχής, τον φοιτητή και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus της Σχολής στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής και αποστέλλεται στο Γραφείο Erasmus erasmus-plus@tuc.gr το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη της κινητικότητας.

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement Traineeship Guidelines).

 

2) Προαιρετική υποβολή του γλωσσικού τεστ OLS

Πριν την αναχώρησή του, ο φοιτητής πραγματοποιεί, μετά από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αφού λάβει τις οδηγίες από το γραφείο Erasmus, το  τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στη γλώσσα εργασίας που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα πρακτικής,

 

3) Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Οι μετακινούμενοι φοιτητές οφείλουν να προβούν πριν την αναχώρησή τους στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας  από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η οποία θα πρέπει να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που στον φοιτητή δεν μπορεί να εκδοθεί ΕΚΑΑ, θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση ιδιωτικής ασφάλειας. Πληροφορίες για την περίθαλψή σας πριν ταξιδέψετε στην ΕΕ

4) Αίτηση έκδοσης Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος και Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων

Μόνο στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Aσφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων

β) Aσφάλιση προσωπικού ατυχήματος.

Οι παραπάνω ασφαλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρέχονται από τον φορέα πρακτικής, γι αυτό θα πρέπει να ερωτηθεί ο φορέας υποδοχής και σε περίπτωση που καλύπτει τον φοιτητή, να ζητηθεί βεβαίωση ή αντίγραφο ασφαλιστηρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, το κόστος επιβαρύνει τον μετακινούμενο φοιτητή, ο οποίος οφείλει να υποβάλλει αντίγραφο του ασφαλιστήριο συμβολαίου πριν την αναχώρησή του στο γραφείο Erasmus.

5) Αποστολή αντίγραφου τραπεζικού λογαριασμού στο γραφείο Erasmus

6) Υπογραφή Σύμβασης Επιχορήγησης

7) Εισιτήρια ή/και boarding passes από την αφετηρία (ως αφετηρία νοείται η έδρα του Ιδρύματος Αποστολής) ως τον προορισμό (ως προορισμός νοείται η έδρα του φορέα υποδοχής).

Τέλος υπογράφεται από τον μετακινούμενο φοιτητή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ιδρύματος (Πρύτανη), εις διπλούν η Σύμβαση Επιχορήγησης Πρακτικής Άσκησης. Η μία πρωτότυπη Σύμβαση παραδίδεται στον φοιτητή και η δεύτερη παραμένει στο γραφείο Erasmus στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.

To top

Πληροφορίες για τη χώρα υποδοχής και για θέματα ασφάλειας

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες καθώς και χρήσιμες συμβολές για την ασφάλειά σας:

Country Profiles

 

Staying safe during your European experience

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

 

Ο δικαιούχος έχει δυνατότητα παράτασης της παραμονής του στο εξωτερικό εφόσον α) έχει εξασφαλίσει την έγγραφη έγκριση του Φορέα Υποδοχής, β) έχει υποβάλει ερώτημα για τη δυνατότητα αυτή μέσω e-mail στο γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης, γ) η παράταση ακολουθεί αμέσως την τρέχουσα περίοδο ERASMUS χωρίς κενό, δ) το Ίδρυμα Προέλευσης διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της παράτασης. 

Ο/η μετακινούμενος/η θα πρέπει να αποστείλει στο γραφείο Erasmus μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr) αίτημα για την ακριβή χρονική περίοδο που επιθυμεί την επέκταση της κινητικότητας, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος της προγραμματισμένης λήξης της τρέχουσας περιόδου Erasmus+. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, η περίοδος της κινητικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος της συμβατικής περιόδου, δηλαδή την 30η Σεπτεμβρίου. 

Σε περίπτωση που το αίτημα εγκριθεί, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τα τρία μέρη (φοιτητή, υπεύθυνο άτομο στον φορέα υποδοχής, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ της οικείας Σχολής) το έντυπο During the Mobility. Στο έντυπο αυτό θα αποτυπώνονται τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στον φοιτητή κατά τη διάρκεια της χρονικής παράτασης.


Προσοχή!!! Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης, ο φοιτητής μεριμνά ώστε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθένειας καθώς και οι Ασφάλειες Ατυχήματος και Αστικής Ευθύνης να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που λήγουν, θα πρέπει να ζητηθεί ανανέωση της ισχύς τους, από τους αντίστοιχους φορείς που τα έχουν χορηγήσει, για όλη τη διάρκεια της συνολικής παραμονής του δικαιούχου στο εξωτερικό.

To top

Πριν την αναχώρηση από το εξωτερικό

 

Πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει στον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση, προκειμένου να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τα παρακάτω έντυπα:

After the Mobility στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα του φοιτητή, καθώς και ότι η ενασχόλησή του ολοκληρώθηκε κατά το διάστημα της πρακτικής του άσκησης.

Certificate of Attendance, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ενασχόλησή του ολοκληρώθηκε κατά το διάστημα της πρακτικής του άσκησης. 

√ Μία εβδομάδα περίπου πριν την αναχώρησή του, ο φοιτητής, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιήσει το 2ο υποχρεωτικό τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στην πλατφόρμα OLS.

Μετά την επιστροφή από το εξωτερικό

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας του ο μετακινούμενος οφείλει: 

  • Να προσκομίσει στο γραφείο Erasmus, τα παρακάτω πρωτότυπα έντυπα:

       α)During the Mobility (σε περίπτωση παράτασης ή αν έχουν αλλάξει τα   συμφωνηθέντα  καθήκοντα κατά την περίoδο κινητικότητας)  

        β) After the Mobility υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής,

        γ) Certificate of Attendance  υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής 

  • Να προσκομίσει στη Γραμματεία της Σχολής του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αιτηθεί την αναγνώριση της περιόδου πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

To top

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012