ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ​​​​​​​» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, Σφακιανής καταγωγής, που κατοικούν στο Νομό Χανίωνσε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με ημερομηνία 05.11.1982 μυστικής διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η οποία δημοσιεύθηκε με το μεαριθμό 11/1983 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 63/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αποτελούν τα εξής:

  • να είναι Σφακιανής καταγωγής,
  • να φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και
  • να κατοικούν εντός του Νομού Χανίων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων  του Πολυτεχνείου Κρήτης αποκλειστικά με ηλεκτρονική αποστολή από την ιδρυματική email διεύθυνση του ίδιου του υποψηφίου (της μορφής xxxx@isc.tuc.gr) στην email διεύθυνση tspoudon@isc.tuc.grεντός προθεσμίαςσαράντα πέντε (45) ημερώναπό την επόμενη ημέρα τηςτελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή έως την 09.10.2020). Όλες οι αιτήσεις θα επιβεβαιωθούν για την επιτυχή παραλαβή τους με γνωστοποίηση του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ: Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται ανωτέρω και αφού ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με την ίδια προτεραιότητα, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλογής, τελείται δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή από τριμελή επιτροπή διενέργειας κλήρωσης που ορίζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η απόφαση επιλογής των υποτρόφων θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.tuc.gr. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής. Η τελική απόφαση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ: Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και κατανέμεται στους δέκα (10) μήνες ακαδημαϊκής δραστηριότητας του Ιδρύματος, δηλαδή από 01.09.2018 έως 30.06.2019, ως εξής: 10 μήνες × 400€ ανά μήνα = 4.000€ συνολικά.

Διαβάστε αναλυτικά την  Προκήρυξη για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012