Οδηγίες για Επιχειρήσεις

Οδηγίες για τους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής

 

Το Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης” συνεχίζεται και το 2020. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, το Ίδρυμα αναλαμβάνει την αμοιβή των φοιτητών, την ασφάλισή τους, αλλά και την έκδοση συμβάσεων κατά το διάστημα υλοποίησης της άσκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις Σχολές του Ιδρύματος παραμένει ίδια, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή δύο μήνες για τις Σχολές: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και ένα μήνα για τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 

Σημειώνεται ότι το διάστημα άσκησης θα πρέπει να είναι συνεχές, ενώ η απασχόληση των φοιτητών πρέπει να είναι 8ωρη και πέντε μέρες την εβδομάδα, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του φορέα. Η πρακτική άσκηση των πρώτων φοιτητών για φέτος θα μπορεί να αρχίσει πιθανότατα από τον Μάιο του 2020 (μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών), ενώ ως  χρόνος ολοκλήρωσης όλων των πρακτικών έχει τεθεί η 30/11/2020.

 

Για να δεχτούν φοιτητές οι φορείς, θα πρέπει καταρχήν να αναρτήσουν τις σχετικές θέσεις στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ», ενώ στην περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή τους.

 

Επιπλέον το 2020, με νέα απόφαση που ισχύει από 1/10/2019, κατά τη διάρκεια της πρακτικής πρέπει να δηλώσουν τους φοιτητές στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας «ΕΡΓΑΝΗ» με την υποβολή του εντύπου Ε3.5. Ωστόσο, αυτό πλέον είναι εύκολο και για τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς προσωπικό, που μπορούν να εισαχθούν στην πλατφόρμα με τα στοιχεία τους στο Taxisnet. Αναλυτικές σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην συνέχεια, ενώ το Γραφείο Πρακτικής είναι πάντα διαθέσιμο να σας υποστηρίξει κατά τις ανωτέρω διαδικασίες.


Πλατφόρμα "ΑΤΛΑΣ"

 

Όλοι οι φορείς που θέλουν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να "ανεβάσουν" τις προσφερόμενες θέσεις στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, απ' όπου μπορούν να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις διαθέσιμες θέσεις ανά πάσα στιγμή και να επιλέξουν/προτείνουν μια θέση. Βεβαίως για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Πρακτικής (των υπεύθυνων καθηγητών ουσιαστικά), καθώς και του εμπλεκόμενου φορέα υποδοχής (της εταιρείας/οργανισμού).

 

 

Αν ο φορέας δεν είναι εγγεγραμμένος στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει την εγγραφή και να ολοκληρώσει την πιστοποίηση του λογαριασμού του. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία αυτή, ενώ πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΑΤΛΑΝΤΑ ή τηλεφωνικά στο 215 215 7860.

 

 

Η συνήθης διαδικασία εγγραφής στον ΑΤΛΑΝΤΑ είναι η συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας και η αποστολή στους υπευθύνους χειρισμού της πλατφόρμας  (ΟΧΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ) ενός αυτόματου παραγόμενου κειμένου (παράγεται σε pdf μετά την υποβολή της φόρμας-βλέπε κάτωθι), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, συνοδευόμενο από την ταυτότητα αυτού.

 

 

 

Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας ΑΤΛΑΣ, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φορέα και εγκρίνουν ή μη την εγγραφή του. Μετά την επιβεβαίωση, οι πιστοποιημένοι φορές μπορούν να δημιουργήσουν όποιες και όσες θέσεις πρακτικής θέλουν στο σύστημα. Συνήθως η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε 1-2 μέρες, μετά την αποστολή του υπογεγραμμένου κειμένου στα γραφεία του ΑΤΛΑΝΤΑ.

 

 

 

Το Γραφείο Πρακτικής αναλαμβάνει τη σύζευξη φορέων και φοιτητών, με τη σύμφωνη γνώμη των υπεύθυνων καθηγητών κάθε σχολής. Πριν τη σύζευξη, το Γραφείο Πρακτικής θα μιλήσει με τον εκπρόσωπο του φορέα για επιβεβαίωση. Μετά τη σύζευξη, προχωράει η διαδικασία έκδοσης των συμβάσεων που αναλαμβάνει πλήρως το Γραφείο Πρακτικής. Ο φοιτητής θα έχει μαζί του την πρώτη μέρα εργασίας του δύο αντίγραφα των συμβάσεων που θα πρέπει να υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι παλαιότερες θέσεις (των προηγούμενων ετών) ενός φορέα στο ΑΤΛΑΝΤΑ είναι προτιμότερο να καταργούνται και να δημιουργούνται νέες!

 

 

 

Για τη δημιουργία νέων θέσεων είτε ακολουθείται η διαδικασία προσθήκης "νέας θέσης" από την αρχή, είτε η διαδικασία της "κλωνοποίησης"  παλαιότερων θέσεων.  Οι νέες θέσεις εμφανίζονται πρώτες στις λίστες που έχουν πρόσβαση οι φοιτητές, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να τις εντοπίσουν οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Για διευκρινίσεις για τη διαδικασία αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής.

 

 

 

Επίσης, όταν προσθέτετε μια νέα θέση στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ είναι προτιμότερο να επιλέγετε  συγκεκριμένες σχολές του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ή και άλλων ιδρυμάτων και να μην επιλέγετε η θέση να είναι ορατή από τους φοιτητές όλων των τμημάτων, γιατί τελικά έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να εντοπίσουν τη θέση, οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

 

 

Επί της διαδικασίας, προτρέπονται οι φοιτητές να επικοινωνούν απευθείας με τους φορείς που τους ενδιαφέρουν (με e-mail ή τηλεφωνικά) και να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, αφενός για να διαπιστώσουν το ακριβές αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης και αφετέρου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον και από τη μεριά του φορέα.

 

 

Η ενημέρωση του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για την πρακτική άσκηση ενός φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, αναλαμβάνεται από το ίδρυμα και μόνο, ενώ δεν προβλέπεται επιπλέον αμοιβή των φοιτητών.

 

 

 


Δήλωση Φοιτητών στην Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ από τους Φορείς Υποδοχής

 

Από 1/10/2019, εφαρμόζοντας την Απόφαση αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 /28-6-2019  του Υπουργείου Εργασίας η οποία επικαιροποιήθηκε 19-9-2019, οι φορείς υποδοχής των φοιτητώνπρέπει να δηλώνουν τους φοιτητές στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, όπως κάνουν και για τους λοιπούς εργαζόμενούς τους.

 

Όσοι λοιπόν είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, με τη συμβολή ή μη του λογιστή τους, εισάγονται με τους κωδικούς του φορέα στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν τη φόρμα Ε3.5 (ενδεικτικό κενό έντυπο) στην αρχή και στο τέλος της πρακτικής.

 

Όσοι δεν απασχολούν προσωπικό και δεν έχουν κωδικούς της πλατφόρμας, εισάγονται στην ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και ακολουθούν μετά την ίδια διαδικασία.

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις, η πρώτη δήλωση Ε3.5. πρέπει να γίνει λίγες μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής ή ακόμα και την πρώτη μέρα, αλλά οπωσδήποτε ΠΡΙΝ ο φοιτητής αρχίσει να εργάζεται. Η δήλωση αυτή την ονομάζουμε «Ε3.5. Έναρξης της Πρακτικής» ή απλά «Ε3.5. Έναρξης».

 

Το έντυπο, μετά την υποβολή του, θα πρέπει να αποστέλλεται σε μορφή pdf στο Γραφείο Πρακτικής ΠΡΙΝ την έναρξη της πρακτικής του φοιτητή.

 

Μετά το τέλος της πρακτικής και εντός τεσσάρων ημερών πρέπει να γίνει αντίστοιχα το Ε.3.5. Λήξης της πρακτικής ή απλά «Ε3.5. Λήξης».

 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε μεταβολή του εντύπου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Πρακτικής. Τα έντυπα αυτά αποτελούν απαραίτητα "παραδοτέα" για να μπορεί να πληρωθεί και ο φοιτητής στο τέλος της πρακτικής.

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία δήλωσης των φοιτητών στην ΕΡΓΑΝΗ μπορείτε να βρείτε εδώ!

 

 

 

 

 

 

 


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά από τους Φορείς για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής

 

 

 

1. Σύμβαση

Υπογραφή των τριών αντιγράφων της σύμβασης του φοιτητή, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης  και τον Φοιτητή. Ο Φοιτητής οφείλει να έχει μαζί του τα δύο αντίγραφα της σύμβασης, υπογεγραμμένα, αν όχι πιο πριν, τουλάχιστον την πρώτη μέρα της πρακτικής άσκησης, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του Γραφείου Πρακτικής και του Φορέα.


Όλα τα αντίγραφα πρέπει να υπογραφούν από το φοιτητή και τον ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ του φορέα. Οι εκπρόσωποι των φορέων πρέπει να συμπληρώσουν, επίσης, ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ τοΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους και να ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ τη σύμβαση (με τη σφραγίδα της εταιρείας, όπου φαινεται και το ΑΦΜ της εταιρείας).


Επίσης σε κάθε σύμβαση και στα δύο αντίγραφα, στο σημείο "9", συμπληρώνεται ο "χώρος" εργασίας (τμήμα,  μονάδα) του φοιτητή στο Φορέα (εφόσον υπάρχει), καθώς και το όνομα του επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.


Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.


Ο φορέας κρατάει το ένα αντίγραφο, ενώ  ο φοιτητής φροντίζει για την επιστροφή του δεύτερου αντιγράφου στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το Γραφείο Πρακτικής θα στείλει αργότερα στον φοιτητή ηλεκτρονικό αντίτυπο της σύμβασης για το αρχείο του.

 

 2.    Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής ΆσκησηςΜετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο φορέας δίνει στο φοιτητή, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, τη σχετική βεβαίωση (με την σφραγίδα της εταιρείας). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ημερομηνίες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί στην σύμβαση!

Είναι ευνόητο ότι η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης πρέπει να συμπίπτει με την τελευταία μέρα της σύμβασης ή το ΝΩΡΙΤΕΡΟ με την τελευταία εργάσιμη ημέρα. Ημερομηνία, μετά το τέλος της σύμβασης δεν δημιουργεί πρόβλημα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ!NEO!- Υπόδειγμα της βεβαίωσης υπάρχει εδώ !   

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ!

 

 

 

3. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής (την εταιρεία/φορέα)

Ο Επιβλέποντας της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα αξιολόγησης τις τελευταίες μέρες της πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, για δίμηνη πρακτική η φόρμα είναι αποδεκτή αν συμπληρωθεί μετά τον πρώτο ενάμιση μήνα.

Η φόρμα του ερωτηματολογίου, μετά τη συμπλήρωσή της, θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον φορέα ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ.  Το ερωτηματολόγιο του φορέα θα πρέπει να δοθεί στο φοιτητή εντός σφραγισμένου φακέλου και να επιστραφεί από τον φοιτητή, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης και το 2ο αντίγραφο της σύμβασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Φόρμα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής 

 

 

 

4.  Έντυπο Ε.3.5. Λήξης της πρακτικής από τη δήλωση του Φορέα Υποδοχής στην "ΕΡΓΑΝΗ"

Από 1/10/2019 το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και να πληρωθεί ο φοιτητής από το ίδρυμα. Το έντυπο δεν χρειάζεται (προς το παρόν) πρωτότυπο και μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στον φοιτητή ή /και στο Γραφείο Πρακτικής.

 

 

 

 

Λεπτομερείς οδηγίες για την δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ θα βρείτε εδώ.

 

 

Για οποιαδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 28210 37452 ή να αποστείλετε e-mail στην κα Μπανανή στο praktikituc<στο>yahoo.com

 

 

 

 

 

 


Συχνές Ερωτήσεις

 

 

Κατά την εισαγωγή μιας θέσης πρακτικής άσκησης, μου ζητείται να εισάγω ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και διάρκεια πρακτικής άσκησης σε εβδομάδες. Η διάρκεια δεν προκύπτει από τις ημερομηνίες;Πως ακριβώς εισάγω αυτά τα στοιχεία;

 

Για το τρέχον έτος, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης έχει οριστεί στον ένα μήνα ή δύο μήνες ανάλογα με την σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

 

Ωστόσο, είναι προτιμότερο για μεγαλύτερη ευελιξία, κατά την εισαγωγή μιας θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ να επιλέγετε "Χωρίς Χρονικό Περιορισμό". Σε κάθε περίπτωση το Γραφείο Πρακτικής θα επιβεβαιώσει μαζί σας το διάστημα απασχόλησης πριν τη σύζευξη του φορέα με ένα φοιτητή.

 

Προσοχή! Η διάρκεια της πρακτικής στον ΑΤΛΑΝΤΑ ορίζεται σε εβδομάδες, οπότε βάλτε 4 εβδομάδες αν αναζητάτε φοιτητές ΜΗΧΟΠ, ΗΜΜΥ, δηλαδή για 1 μήνα πρακτικής και 8 εβδομάδες για φοιτητές ΜΠΔ, ΜΗΠΕΡ, ΑΡΧ. ΜΗΧ., δηλαδή για δίμηνη πρακτική.

 

 

Τι ισχύει όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών;

Εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές καλύπτονται ασφαλιστικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο φορέας δεν απαιτείται να κάνει κάποια δήλωση στον ΕΦΚΑ. Οι φοιτητές ασφαλίζονται έναντι επαγγελματικού κινδύνου, αλλά και για την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση των φοιτητών, όταν οι φοιτητές είναι ανασφάλιστοι.

 

Πρέπει να καταβάλω αμοιβή στους φοιτητές;

Οι φοιτητές πληρώνονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης με το ποσό των περίπου 212€/μήνα, ενώ καλύπτονται και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Προϋπόθεση είναι να τηρούνται οι περιορισμοί για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση πρόσθετης αμοιβής των φοιτητών από τους φορείς. 

 

Είναι υποχρεωτικό να κάνω την δήλωση στην "ΕΡΓΑΝΗ";

Ναι, είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές ακόμα και τις ατομικές. Αν δεν το κάνετε, εκτός του ότι είστε εκτεθειμένοι στο Υπουργείο Εργασίας, επιπλέον δεν θα είναι δυνατόν να πληρωθεί και ο φοιτητής, αφού το έντυπο Ε3.5. Λήξης της πρακτικής είναι ένα από τα απολύτως απαραίτητα έντυπα.

 

Πώς κάνω τη δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον δεν είμαι καν εγγεγραμμένος;

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος στην ΕΡΓΑΝΗ, γιατί επί του παρόντος δεν απασχολείται προσωπικό και δεν απασχολούσατε ποτέ, μπορείτε να εισαχθείτε στην πλατφόρμα με τα στοιχεία σας στο Taxisnet. Δείτε εδώ.

 

Τι ποσό συμπληρώνω ως "ΜΕΙΚΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ"  στην φόρμα Ε3.5. στην ΕΡΓΑΝΗ;

Στο πεδίο αυτό, πρέπει να βάλετε την αμοιβή που δίνει ο Φορέας Υποδοχής στο φοιτητή, δηλαδή "0".

Παρακάτω, στο πεδίο "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ", μπορείτε να προσθέσετε ότι  "Η αποζημίωση και η ασφάλιση του φοιτητή είναι ευθύνη του Ιδρύματος". Άλλωστε αυτό φαίνεται και μέσα στο κείμενο της σύμβασης.

 

Ποιος θα ετοιμάσει τη σύμβαση; 

Οι συμβάσεις (σε δύο αντίτυπα) θα ετοιμαστούν από το Πολυτεχνείο Κρήτης και θα υπογραφούν πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και θα τις έχει ο φοιτητής κατά την πρώτη μέρα παρουσίας του στην εταιρεία ή και πιο νωρίς. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες, ο φορέας θα κρατήσει το δικό του αντίτυπο και θα επιστρέψει το άλλο στον φοιτητή. Τις συμβάσεις υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, σε κάθε σελίδα.

 

Πόσες θέσεις μπορώ να προσθέσω στον ΑΤΛΑΝΤΑ;

Στο σύστημα μπορείτε να προσθέσετε όσες θέσεις επιθυμείτε. Το πόσες θέσεις τελικά θα καλυφθούν έχει σχέση με το τι ζήτηση που θα υπάρχει από τους φοιτητές, αλλά και τον αριθμό και το είδος των θέσεων που θα εγκρίνει ο υπεύθυνος καθηγητής της κάθε Σχολής. Προφανώς, βασική προϋπόθεση έγκρισης μιας θέσης είναι το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών, ενώ πρέπει να έχετε και την υποδομή για την απασχόληση πολλών φοιτητών παράλληλα.

 

 

Πώς προσθέτω θέσεις στον ΑΤΛΑΝΤΑ μόνο για το Πολυτεχνείο Κρήτης; 

Αν οι θέσεις που προσθέτετε στον ΑΤΛΑΝΤΑ τις προορίζετε για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι καλό να «είναι ορατές» μόνο για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και τις Σχολές που σας ενδιαφέρουν (μία ή περισσότερες), ώστε να μην υπάρχει περίπτωση «κάλυψης» των συγκεκριμένων θέσεων από άλλα ιδρύματα. Οπότε συνίσταται, κατά τη διαδικασία εισαγωγής μιας θέσης, να επιλέξετε το ίδρυμα: Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και τη Σχολή της επιλογής σας (σελίδα 32 στη λίστα με φορείς του ΑΤΛΑΝΤΑ). Αν θέλετε βοήθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καλέστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

Τι συμβαίνει όταν επιλέγω μια θέση πρακτικής να είναι διαθέσιμη στους φοιτητές ΟΛΩΝ των τμημάτων, κατά την εισαγωγή μιας θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ;

 

Αν οι θέσεις που προσθέτετε στον ΑΤΛΑΝΤΑ επιλέξετε να τις "βλέπουν" όλοι οι φοιτητές, τότε μειώνετε τις πιθανότητες να τις δούνε οι φοιτητές για τους οποίους πραγματικά ενδιαφέρεστε.  Όταν κανείς μπαίνει στην πλατφόρμα, υπάρχει μια επιλογή που "εξαφανίζει" τις θέσεις που είναι ορατές σε όλους και αυτό επιλέγεται συχνά από τους φοιτητές. 

Για παράδειγμα στις θέσεις για όλους τους φοιτητές βρίσκει κανείς θέσεις για κτηνιάτρους, βρεφονηπιοκόμους και άλλες θέσεις άσχετες για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οπότε η γενική ανάρτηση θέσεων ΔΕΝ συνίσταται!!!

 

 

Έχω προσθέσει θέσεις στον ΑΤΛΑΝΤΑ παλαιότερα, που είναι ακόμα διαθέσιμες. Πρέπει να το ανεβάσω και νέες θέσεις;

 

Οι παλαιότερες θέσεις θα πρέπει ή να διαγράφονται ή να επικαιροποιούνται, για να ξέρουν οι φοιτητές ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Μπαίνοντας στο λογαριασμό σας στον ΑΤΛΑΝΤΑ, απλά πρέπει να επιλέξετε "ΑΠΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ", ώστε να μην εμφανίζεται πλέον μια παλιά θέση. Επίσης, επιλέγοντας "ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ" μπορείτε να κάνετε αντιγραφή μιας παλαιότερης θέσης και να δημιουργήσετε μια παρόμοια νέα θέση, αλλάζοντας όποιο πεδίο θέλετε. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καλέστε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012