Τι είναι η υπηρεσία αυτή

Η διαδικτυακή εφαρμογή Προσωπικού παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  • Στους εργαζομένους να ενημερώνονται για στοιχεία της καρτέλας τους όπως αυτή συντηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Στους υπαλλήλους να αιτούνται ηλεκτρονικά τις άδειες που δικαιούνται.
  • Στους προϊσταμένους να εγκρίνουν ηλεκτρονικά τις άδειες των υφισταμένων τους.
  • Στου υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και να μεταφέρουν αυτόματα τις άδειες των υπαλλήλων από την ηλεκτρονική εφαρμογή στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης προσωπικού.
  • Στους Διευθυντές να έχουν εικόνα των αδειών των υφισταμένων τους που έχουν είτε εγκριθεί είτε απορριφθεί , σύμφωνα με την καρτέλα τους στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού.

Ποιους αφορά

Αρχικά η υπηρεσία αυτή θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για τους Μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί και στις άλλες κατηγορίες εργαζομένων (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΔΕΠ).

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας

Ο υπάλληλος μπορεί να έχει πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία της καρτέλας του και το υπόλοιπο των αδειών του.

Διαδικασία Αίτησης

Μέσω του https://apps.tuc.gr/University/hr/employeePersonalData.html εισέρχεστε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού κέντρου και δημιουργείτε ένα νέο αίτημα αδείας ή βλέπετε στοιχεία  του προσωπικού σας φακέλου όπως τηρείται στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Εγχειρίδιο Χρήσης

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--