Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αδειών Προσωπικού

Τι είναι η υπηρεσία αυτή

Η διαδικτυακή εφαρμογή Προσωπικού παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  • Στους εργαζομένους να ενημερώνονται για στοιχεία της καρτέλας τους, όπως αυτή συντηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Στους εργαζομένους να αιτούνται ηλεκτρονικά τις άδειες που δικαιούνται.
  • Στους Προϊσταμένους/Διευθυντές/Κοσμήτορες να εγκρίνουν ηλεκτρονικά τις άδειες των υφισταμένων τους.
  • Στου υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας να ενημερώνονται ηλεκτρονικά και να μεταφέρουν αυτόματα  τις άδειες των υπαλλήλων από την ηλεκτρονική εφαρμογή στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης προσωπικού.
  • Στους Προϊσταμένους/Διευθυντές/Κοσμήτορες να έχουν εικόνα των αδειών των υφισταμένων τους που έχουν είτε εγκριθεί είτε απορριφθεί, σύμφωνα με την καρτέλα τους στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού.

Ποιους αφορά

Προς το παρόν η υπηρεσία αυτή αφορά τους Μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΕΤΕΠ υπαλλήλους του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί και στις άλλες κατηγορίες εργαζομένων (ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΔΕΠ).

Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας

Ο υπάλληλος μπορεί να έχει πλήρη ενημέρωση για τα στοιχεία της καρτέλας του και το υπόλοιπο των αδειών του.

Διαδικασία Αίτησης

Μέσω του https://apps.tuc.gr/ εισέρχεστε στο σύστημα «Προσωπικό»  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του μηχανογραφικού κέντρου και δημιουργείτε ένα νέο αίτημα αδείας ή βλέπετε στοιχεία  του προσωπικού σας φακέλου όπως τηρείται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Εγχειρίδιο Χρήσης

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012