Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104.

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2022 12:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Eco-Bio-Η2-FCs, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-00955)» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82104 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Γεντεκάκη Ιωάννη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

  Θέση 1η: Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κάτοχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με ενεργειακές και περιβαλλοντικές χημικές καταλυτικές διεργασίες για την αξιοποίηση αερίων του θερμοκηπίου (βιοαερίου, CH4 ή/και εκπομπών CO2).

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1].
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με ενεργειακές και περιβαλλοντικές χημικές καταλυτικές διεργασίες για την αξιοποίηση αερίων του θερμοκηπίου (βιοαερίου, CH4 ή/και εκπομπών CO2).
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες και υλικά για την αξιοποίηση εκπομπών CO2 ή/και CH4.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει μία τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες/υλικά για την αντιμετώπιση ρύπων (περιβαλλοντική κατάλυση).

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:     

  • Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπλέον της καλής γνώσης που αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν)
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντικές διαδικασίες ή/και καταλυτικές διεργασίες (επιπλέον των 6 μηνών που αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν). Κατά μέγιστο δύναται να βαθμολογηθεί πρόσθετη εμπειρία ύψους 12 μηνών.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες/υλικά για την αξιοποίηση του CO2 ή/και CH4. Θα λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολόγηση έως του μεγίστου 10%, υπολογιζόμενη ως: +5% ανά πρόσθετη δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό και +2% ανά δημοσίευση σε συνέδριο.
  • Ατομική συνέντευξη*

  Θέση 2η: Απασχόληση Υποψήφιου Διδάκτορα, Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

  Τόπος εργασίας: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών.

  Ωράριο Εργασίας: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ[1]
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική μηχανική, περιβαλλοντική κατάλυση.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες, υλικά ή/και καταλυτικές αντιδράσεις αντιμετώπισης ρύπων (περιβαλλοντική κατάλυση).
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες/υλικά για την αντιμετώπιση ρύπων.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:     

  • Πολύ Καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπλέον της καλής γνώσης που αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν).
  • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική κατάλυση (επιπλέον του ενός έτους που αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν). Κατά μέγιστο δύναται να βαθμολογηθεί πρόσθετη εμπειρία ύψους 10 μηνών.
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε συνέδρια σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες περιβαλλοντική κατάλυση και μηχανική. Θα λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολόγηση έως του μεγίστου 10%, υπολογιζόμενη ως: +5% ανά πρόσθετη δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό και +2% ανά δημοσίευση σε συνέδριο.
  • Ατομική συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012