Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ (ΑΡΜΗΧ και ΧΗΜΗΠΕΡ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-08-2022 12:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 26-08-2022 00:20

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1974 Γ΄/18.08.2022 έχουν δημοσιευθεί οι υπ' αριθμ. πρωτ. 2990/30.03.2022 και 3125/08.04.2022 προκηρύξεις μελών Δ.Ε.Π., ως εξής:
   

  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας: secretary_arch@lists.tuc.gr

  Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΑΔΑ: ΨΔΞ3469Β6Ν-Γ7Β) (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 28951) και στο γνωστικό αντικείμενο: «Εικαστικές Τέχνες: Ελεύθερο Σχέδιο»

   

  Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email Γραμματείας: secretariat@enveng.tuc.gr

  Μία (1) νέα θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΑΔΑ: 6ΔΩΟ469Β6Ν-90Ο), (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 28954) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 28955) ή Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 28956) και στο γνωστικό αντικείμενο: «Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία»


  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24.10.2022.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012